גיליון 6374 עמוד 3 מתאריך 09/02/2012הודעה על מינוי מפקח במועצה האזורית גדרות

לפי חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים), התשס׳׳ח-2008

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 3)א( לחוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים(, התשס׳׳ח-2008י )להלן - החוק(, הסמכתי את קובי צ'יטונה, ת׳׳ז 027964014, עובד המועצה האזורית גדרות )להלן - המועצה(, שקיבל הכשרה למילוי תפקידו כדין, למפקח בתחום המועצה לעניין חיקוקי הסביבה המנויים בחוק.

הסמכה זו תעמוד בתוקפה עד למועד ביטול המינוי, או עד למועד שבו יחדל לכהן בתפקידו, לפי המוקדם מביניהם. כ׳׳ז בטבת התשע׳׳ב )22 בינואר 2012( )חמ 3-4029(

יוסי קנדלשיין

_    ראש המועצה האזורית גדרות

1 ס׳׳ח התשס׳׳ח, עמ' 534.

הודעה על הסמכת פקח בעיריית ראש העין

לפי חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים(, התשס׳׳ח-2008

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים(, התשס׳׳ח-2008' )להלן - החוק(, ולאחר שהוכשר כדין, הסמכתי את עובד העירייה דני גולבארי, ת׳׳ז XXXXXX258, לפקח אכיפה סביבתית בתחום עיריית ראש העין לפי החוק.

הסמכה זו תעמוד בתוקפה עד לביטולה או עד למועד שבו יחדל המוסמך לכהן בתפקיד, לפי המוקדם. כ׳׳ב בטבת התשע׳׳ב )17 בינואר 2012( )חמ 3-4029(

משה סיני

_    ראש עיריית ראש העין

' ס׳׳ח התשס׳׳ח, עמ' 534.

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות

לפי חוק המקרקעין, התשכ׳׳ט-1969

מודיעים בזה, כי הוגשה בקשה לתיקון שטח וגבולות של המקרקעין המתוארים בתוספת שלהלן.

כל אדם המעוניין בדבר, רשאי להגיש התנגדות לרישום בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

ההתנגדות תוגש בכתב למפקח על רישום המקרקעין,

אגף רישום והסדר המקרקעין, רח' בן יהודה 34 )מגדל העיר(, ירושלים, בשני עותקים, ובצירוף עותק אחד נוסף לכל אדם שיש לו זכות במקרקעין, בהתאם לבקשה.

תוספת

מס' התיק: תש׳׳ג/39/11. פרטי הרישום הקיים: העיר: ירושלים. שטח החלקה: 50 מ׳׳ר.

הגבולות:

צפון: מגרש מס' 3/9 של מ. סגל; דרום: מגרש מס' 2;

מזרח: מגרשים מס' 9-8 של יוסף סעיד גרסי; מערב: דרך.

זיהוי: ספר 1015, דף 3540. זיהוי נוסף: גוש שומה 30069, חלקה 233. המספר הישן של החלקה: 48/127 ירושלים )מ(. מס' השטר: כמפורט בנסח הרישום. הבעלים: טנג'י שלום, טנג'י דניאל חוה. התיקון המבוקש: המען: ירושלים. שטח החלקה: 53 מ׳׳ר. הגבולות:

צפון: ח' 162; דרום: ח' 234; מזרח: ח' 168; מערב: רח' מירון.

הערה: הבקשה מתבססת על תצ׳׳ר מס' 1204/09 ומתייחסת לקביעת שטח לחלקה וקביעת גבולותיה המעודכנים.

א' בשבט התשע׳׳ב )25 בינואר 2012(

שלמה הייזלר

מפקח על רישום המקרקעין

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות

לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש], התשכ”ט-1969

אני מודיע כי לוח הזכויות של גוש רישום מס' 30485 -בית נקופה, נפת ירושלים, הוצג ביום ו' בשבט התשע׳׳ב )30 בינואר 2012( למשך שלושים ימים לעיון בלשכת פקיד הסדר המקרקעין אזור הסדר ירושלים, רח' בן יהודה 34, ירושלים, במשרד הפנים, לשכת הממונה על מחוז ירושלים, רח' שלומציון המלכה 1, ירושלים, ובמועצה האזורית מטה יהודה, מושב נחם, מרכז אבן העזר, דואר נע שמשון 99700.

דניאל אוסטר פקיד הסדר המקרקעין למחוז ירושלים

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות

לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש], התשכ”ט-1969

נמסרת בזה הודעה כי לוחות הזכויות של גושי רישום מס' 400614, 400616 נגב )לקיה(, 400498 נגב )אבו תלול(, הוצגו ביום כ׳׳א בטבת התשע׳׳ב )16 בינואר 2012( למשך שלושים ימים לעיון בלשכת פקיד הסדר המקרקעין אזור הסדר הדרום, קרית הממשלה, רח' התקוה 4, באר שבע, ובלשכת הממונה על מחוז הדרום, משרד הפנים, רח' התקוה 4, באר שבע.

רמי דמארי

פקיד הסדר מקרקעין אזור הסדר הדרום

2479 ילקוט הפרסומים 6374, ט״ז בשבט התשע״ב, 9.2.2012