גיליון 6374 עמוד 4 מתאריך 09/02/2012הודעות לפי חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראות שעה), התשע״א-2011, וחוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965

מחוז תל אביב

מרחב תכנון מקומי הרצליה

הודעה בדבר הפקדת תכנית לדיור לאומי ברמה מפורטת מס' הר/ 1985/ א שם התכנית: מתחם הכוכבים

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 17 לחוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראות שעה), התשע”א-2011, ובהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, התשכ׳׳ה-1965 (להלן -חוק התכנון), כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הרצליה ובאתר האינטרנט של משרד הפנים: www.pnim.gov.il, ובאתר האינטרנט של מגיש התכנית: www.herzliya.muni.il מופקדת תכנית לדיור לאומי ברמה מפורטת מס' הר/ 1985/ א, שינוי לתכניות הר/ 1665/ א, הר/ 253/ א, רש/ 210/ א, פירוט לתכנית הר/ 1985/ 1.

איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בלא הסכמת כל הבעלים בחלק מתחום התכנית.

היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הרצליה. קיבוץ גליל ים. גושים וחלקות: גוש: 6422, חלקי חלקות: 9, 18 - 20, 33, 43, 44, 61, 64, 67, 72, 75, 78. גוש: 6423, חלקי חלקות: 4, 10 - 12. גוש: 6424, חלקות במלואן: 6, 10, 12, 16, 37, 46, 49, 52, 61, 69, חלקי חלקות: 36, 40, 51, 60, 63, 66, 71 - 73. גוש: 6525, חלקה במלואה: 45, חלקי חלקות: 46, 47. גוש: 6527, חלקי חלקה: 70. גוש: 6535, חלקה במלואה: 156, חלקי חלקות: 19 - 21. גוש: 6595, חלקות במלואן: 8 - 11, חלקי חלקות: 7, 12, 16, 17, 21, 25, 27, 29, 32. גוש: 6596, חלקי חלקות: 3, 11. גוש: 6604, חלקי חלקות: 10, 27, 30, 33, 39, 43, 44.

מטרת התכנית: הקמת שכונת מגורים חדשה, פארק רובעי, דרכים ומיתקנים עירוניים בהרצליה לפי עקרונות תכנית המיתאר הר/ 1985/ 1.

עיקרי הוראות התכנית: 1. קביעת הוראות לבינוי ופיתוח השטח. 2. קביעת הוראות וזכויות בנייה לייעודי הקרקע השונים וחלוקה למגרשים. 3. קביעת תנאים להוצאת היתרי בנייה. 4. קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה חדשה של קרקע שלא בהסכמת הבעלים.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ובאתרי האינטרנט של משרד הפנים ומגיש התכנית. קבלת קהל בוועדה המחוזית בימים א', ג', ה', בשעה 14:00-11:00. כל מעוניין רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת מבין הפרסומים האלה: מועד הפרסום על גבי השלט האחרון שהוצב בתחום התכנית, מועד הפרסום האחרון מבין הפרסומים בעיתון, מועד הפרסום באתר האינטרנט של משרד הפנים למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב, דרך בגין 125, תל-אביב-יפו 67012, טל' 03-7632588.

בהתאם לסעיף 103(א) לחוק התכנון, התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ׳׳ט-1989.

גילה אורון

יושבת ראש הוועדה לדיור לאומי מחוז תל אביב

מחוז חיפה

מרחב תכנון מקומי חיפה

הודעה בדבר אישור תכנית לדיור לאומי מס' חפ/ 2096/ א שם התכנית: המבואות הדרומיים

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 24 לחוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראות שעה), התשע”א-2011, בדבר אישור תכנית לדיור לאומי מס' חפ/ 2096/ א, שינוי לתכניות חפ/ 1912, חפ/ 2119/ א, חפ/ מק/ 1400/ יב/ 1, חפ/ מק/ 1400/ גב, חפ/ 229/ ה, חפ/ 1400/ יב, חפ/ 2036/ א, ג/ 400, חפ/ 229/ י, חפ/ 229/ י/ 1, חפ/ 1928/ א, כפיפות לתכניות חפ/ מק/ 229/ י/ 2, חפ/ 1400/ שש, חפ/ מק/ 1400/ תט, חפ/ מק/ 1400/ פמ.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חיפה. מבואות דרומיים. גושים וחלקות: גוש: 10683, חלקי חלקות: 1, 2. גוש: 10685, חלקי חלקות: 1, 2, 18. גוש: 10732, חלקי חלקות: 1, 16, 17, 31. גוש: 10733, חלקות במלואן: 22 - 34, 47, 48, 52, 54. גוש: 11359, חלקי חלקות: 2, 10 - 12, 16.

מטרת התכנית: הקמת שכונת מגורים הכוללת 1,418 יחידות דיור, מבנים למוסדות ציבור ושצפ׳׳ים.

עיקרי הוראות התכנית: א. חלוקה חדשה של השטח בלא הסכמת בעלים כולל תגבור זכויות בנייה והקצאת שטחים לצורכי ציבור. ב. שינוי ייעוד משטחים המסיווגים ברובם כחקלאי לאזור מגורים ד'. ג. קביעת רשת דרכים בתחום התכנית. ד. קביעת צורת הבינוי, שימושים וזכויות בנייה. ה. קביעת עקרונות והוראות בינוי ופיתוח לשטחי מגורים, למבנים ומוסדות ציבור ולשטחים הפתוחים תוך שימת דגש על התאמת הבינוי לטופוגרפיה של השטח.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 24/06/2011, על גבי שלטים בתחום התכנית בתאריך 04/07/2011 ובאתר האינטרנט של משרד הפנים בתאריך 27/06/2011.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה, שד הפלי׳׳ם 15, חיפה 33095, טל' 04-8633455, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חיפה, רח' ביאליק 3, חיפה, טל' 04-8356807, ובאתר האינטרנט של משרד הפנים: www.pnim.gov.il, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ובאתרי האינטרנט.

ילקוט הפרסומים 6374, ט״ז בשבט התשע״ב, 9.2.2012 2480