גיליון 6375 עמוד 1 מתאריך 09/02/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

ט״ז בשבט התשע״ב    6375    9 בפברואר 2012

עמוד

הודעות על אמצעים חופשיים לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (עיסוק באמצעי הצפנה).............2510

הודעה על קבלת רישיון לעסוק במקצוע הרפואה הווטרינרית.........................................2515

הודעה לפי חוק התכנון והבנייה.................................................................2520

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות.........................................................2535

דוחות שבועיים של בנק ישראל.................................................................2536