גיליון 6376 עמוד 1 מתאריך 12/02/2012ילקוט הפרסומים

י״ט בשבט התשע״ב


6376


12 בפברואר 2012


עמוד

הודעה על מינוי והארכת תוקף מינוי של חשבים מלווים לפי פקודת העיריות ופקודת המועצות המקומיות . . .2538

הודעות על אישור שיכונים ציבוריים........................................................... 2542

הודעה בדבר העברת תכנית לתשתית לאומית להערות הוועדות המחוזיות ופרסומה להשגות הציבור.....2543

תקציב בנק ישראל לשנת 2012.................................................................2546

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור..................................................... 2548

הודעות מאת הציבור......................................................................... 2550