גיליון 6377 עמוד 1 מתאריך 15/02/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ב בשבט התשע״ב    6377    15 בפברואר 2012

עמוד

הודעה על חילופי גברי בכנסת............................................. 2554

הודעה על באי כוח הסיעות וממלאי מקומם.................. 2554

הודעה על הרשאה לפי חוק נכסי המדינה...................... 2554

הודעה על אישור תכניות מיתאר ארציות....................... 2554

הודעה על הטלת תפקיד היועץ המשפטי לממשלה.... 2554 הארכת מינוי יושב ראש לוועדת ערר לפי חוק מיסוי

מקרקעין (שבח ורכישה)................................................. 2554

מינוי יושבת ראש לוועדות שחרורים לפי חוק שחרור

על־ תנאי ממאסר.............................................................. 2555

הארכת מינוי יושבי ראש לוועדות שחרורים מיוחדות . 2555 הארכת מינוי יושבי ראש וחברים לוועדות שחרורים

מיוחדות - קציבה............................................................ 2555

מינוי חברים לבית הדין להגבלים עסקיים....................... 2555

הארכת מינוי חברה בוועדת ערר לפי חוק נכי רדיפות

הנאצים וחוק בתי דין מינהליים................................ 2556

הארכת מינוי חבר בוועדת ערר לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)

וחוק בתי דין מינהליים.................................................. 2556

הארכת מינוי חברים בוועדת ערר לפי חוק הנכים

(תגמולים ושיקום) וחוק בתי דין מינהליים............ 2556

מינוי חברה לוועדת האישורים לפי חוק ההוצאה

לפועל.................................................................................... 2556

מינוי ממונה על הגבייה ופקיד גבייה לפי פקודת

המסים (גבייה)................................................................... 2556

הסמכה לפי פקודת מס הכנסה, חוק מס רכוש וקרן

פיצויים וחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)........ 2557

הרשאה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)........ 2557

תיקון למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד

החינוך במוסדות ציבור.................................................. 2557

עמוד

תיקון למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הפנים לצורך בנייה, פיתוח ושיפוץ מבני דת

של עדות לא יהודיות..................................................... 2558

הודעה על מינוי חברה לוועדה לפטורים ולמיזוגים

לפי חוק ההגבלים העסקיים ........................................ 2558

הודעה על הטלת מילוי תפקיד מנהל מינהל המחקר למדעי האדמה והים לפי חוק שירות המדינה

(מינויים)............................................................................... 2558

הארכת מינוי ממונים ומינוי ממונים למועצות

הדתיות (טירת כרמל, חדרה)......................................... 2558

הודעה בדבר סכום התביעה בדיון מהיר לפי תקנות בית

הדין לעבודה (קביעת סכום התביעה בדיון מהיר)......... 2559

הודעה בדבר בחירה לכהונה וחילופי סגנים ממלאי

מקום של ראש המועצה המקומית באכסאל......... 2559

הודעה על החלטות ועדת המינויים בדבר חילופי חברים בבית הדין המשמעתי הארצי ובבתי

הדין המשמעתיים המחוזיים....................................... 2559

הודעה על הכרזה בדבר קיום מונופולין לפי חוק

ההגבלים העסקיים.......................................................... 2560

הודעות בדבר קביעת תקנים ושינויים בתקנים............. 2560

הודעה בדבר פקיעתן של זכויות נפט................................. 2561

תמצית תקציב רגיל של עיריות (נתניה, אשדוד)........... 2561

הודעה בדבר קביעת מועד ומקום לבחירת רב עיר

בקרית ביאליק.................................................................... 2562

הודעה על החלפת חבר בוועדת ערר לארנונה

(מגדל העמק)...................................................................... 2562

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות....................................... 2562

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 2563

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................ 2571

הודעות לפי חוק הצהרות מוות............................................ 2601

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 2601

הודעות מאת הציבור................................................................ 2604