גיליון 6378 עמוד 1 מתאריך 15/02/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ב בשבט התשע״ב    6378    15 בפברואר 2012

עמוד    עמוד

מינוי יושב ראש ועדה לענייני פיצויים ותמלוגים

לפי חוק הפטנטים............................................................. 2626

הודעה בדבר עדכון תעריפי רכישת קבר בחיים

לפי חוק שירותי הדת היהודיים ............................... 2626

דחיית המועד האחרון להגשת דוח תקופתי לפי

חוק מס ערך מוסף............................................................. 2627

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית חלקית

למחוז ירושלים תמ"מ 54/1........................................... 2627

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית למחוז

הצפון שינוי מס' 5 לתמ"מ 3-2 - רמת הגולן........ 2628

הודעה על שינוי בהרכב ועדת ערר לארנונה (קרית

ביאליק)............................................................................................ 2628

תיקון טעות