גיליון 6379 עמוד 1 מתאריך 16/02/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ג בשבט התשע״ב    6379    16 בפברואר 2012

עמוד

הסמכה לפי פקודת בריאות העם......................................... 2630

הסמכה לפי פקודת בריאות העם, 1940, חוק החומרים המסוכנים, חוק המים, חוק למניעת מפגעים, חוק

רישוי עסקים וחוק שמירת הניקיון............................ 2630

הודעה על מינוי חשב מלווה לפי תקנות שירותי

הדת היהודיים (ניהול מועצות).................................. 2631

עמוד

הודעה בדבר שיעורי ריבית החשב הכללי...................... 2633

הודעה בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................... 2634

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות ותיקון

טעות דפוס בהודעה כאמור......................................... 2640

הודעות מאת הציבור................................................................ 2640