גיליון 6380 עמוד 1 מתאריך 16/02/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ג בשבט התשע״ב    6380    16 בפברואר 2012

עמוד

הודעות מאת הרשם לענייני ירושה...................................................... 2678

הודעות מאת הכונס הרשמי............................................................ 2756