גיליון 6381 עמוד 1 מתאריך 16/02/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

ב״ג בשבט התשע״ב    6381    16 בפברואר 2012

עמוד

הודעה לפי בללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה

לבחירת שופטים).............................................................. 2794

מינוי סגני נשיא בבתי משפט................................................ 2794

מינוי סגן נשיא לפי חוק בתי המשפט................................. 2794

מינוי שופט בבית משפט לתביעות קטנות........................ 2794

הארכת מינוי שופט לכהונה בפועל.................................... 2794

הודעה על מינוי רשמים בכירים בבתי משפט................ 2794

עמוד

מינוי שופטי נוער........................................................................ 2795

מינוי יושב ראש לוועדות שחרורים מיוחדות לפי חוק

שחרור על-תנאי ממאסר................................................ 2795

מינוי יושב ראש לוועדה לבדיקת מינויים לפי חוק

החברות הממשלתיות..................................................... 2795

תיקון מבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה

למוסדות ציבור.................................................................. 2795

הודעה על התליית רישיון לפי פקודת הרופאים........... 2796