גיליון 6381 עמוד 2 מתאריך 16/02/2012הודעה

לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים), התשמ׳׳ד-1984

לפי סעיף 13 לכללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים), התשמ׳׳ד-1984י, אני מודיע כי ישיבת ועדת הבחירה ביום י׳׳ח בטבת התשע׳׳ב (13 בינואר 2012), החליטה לבחור במפורטים להלן לכהונת שופטים:

השופט אילן איטח - נבחר לכהונת שופט של בית הדין הארצי לעבודה;

עורכת הדין טל לחיאני שהם - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט שלום (נוער) במחוז הדרום. א' בשבט התשע׳׳ב (25 בינואר 2012) (חמ 3-1803)

יעקב נאמן

שר המשפטים

יושב ראש הוועדה לבחירת שופטים 1 ק׳׳ת התשמ׳׳ד, עמ' 2370.

מינוי סגן נשיא

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את גיל דניאל, שופט של בית משפט שלום, לסגן נשיא של בתי משפט השלום במחוז הדרום, החל ביום ח' בשבט התשע׳׳ב (1 בפברואר 2012). ג' בשבט התשע׳׳ב (27 בינואר 2012) (חמ 3-60-ה1)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

י ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198; התשס׳׳ז, עמ' 382.

מינוי סגן נשיא

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-984י בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את שמעון שטיין, שופט של בית משפט שלום, לסגן נשיא של בתי משפט השלום במחוז המרכז, החל ביום ז' באדר התשע׳׳ב (י במרס 2012). ג' בשבט התשע׳׳ב (27 בינואר 2012) (חמ 3-60-ה1)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

י ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198; התשס׳׳ז, עמ' 382.

מינוי שופט בבית משפט לתביעות קטנות

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-984י

בתוקף סמכותי לפי סעיף 66 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 י, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה את יהודה גרניט, שופט בקצבה של בית משפט שלום, למלא תפקיד של שופט בית משפט לתביעות קטנות במחוז תל אביב.

תוקף המינוי לשנתיים.

ז' בטבת התשע׳׳ב (2 בינואר 2012) (חמ 3-60-ה1)

יעקב נאמן

שר המשפטים

הארכת מינוי שופט לכהונה בפועל

לפי חוק בית הדין לעבודה, התשכ”ט-969י

בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ׳׳ט-1969י, ובהתייעצות עם שר התעשייה המסחר והתעסוקה ובהסכמת נשיאת בית הדין הארצי לעבודה, אני מאריך בזה את מינויו של אילן סופר2, שופט של בית הדין האזורי לעבודה, בהסכמתו, לכהונה בפועל כשופט בית הדין הארצי לעבודה, החל ביום ט' בניסן התשע׳׳ב (י באפריל 2012) עד יום י' בתמוז התשע׳׳ב (30 ביוני 2012). ג' בשבט התשע׳׳ב (27 בינואר 2012) (חמ 3-1563)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

י ס׳׳ח התשכ׳׳ט, עמ' 70. 2 י”פ התשע׳׳ב, עמ' 1882.

הודעה על מינוי רשמים בכירים

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-984י אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי 84א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, ולפי בחירת הוועדה לבחירת שופטים, מיניתי ביום כ׳׳ח בטבת התשע׳׳ב (23 בינואר 2012) את הרשמים הרשומים מטה לרשמים בכירים:

יגאל נמרודי

ריאד קודסי

עדי סומך

ענת דבי

קרן מרגולין פלדמן

אברהם כהן

ניר זיתוני

צחי אלמוג

אדוארדו לכנר

אמיר צ׳כנוביץ

צבייה טובה גרדשטיין

גילה ספרא-ברנע

איריס אסל

צוריאל לרנר

עדי אייזדרופר

סיגל אלבו

בן שלו.

מרים יפעתי (חלאוי)

יפעת אונגר ביטון

ג' בשבט התשע׳׳ב (27 בינואר 2012) (חמ 3-64)

יעקב נאמן

שר המשפטים

י ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198; התשע׳׳א, עמ' 928.


1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.


2794


ילקוט הפרסומים 6381, כ׳׳ג בשבט התשע׳׳ב, 16.2.2012