גיליון 6382 עמוד 1 מתאריך 19/02/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ו בשבט התשע״ב    6382    19 בפברואר 2012

עמוד    עמוד

מינוי שופט בבית משפט לעניינים מקומיים.................... 2798 תמצית תקציב רגיל של עיריית לוד לשנת

2799

הכספים 2011......................................................................

מינוי יושבי ראש לוועדות שחרורים לפי חוק שחרור

2800

הודעות בדבר הצגת לוחות זכויות.....................................

2798

על-תנאי ממאסר...............................................................

2800

הודעה לפי חוק הצהרות מוות.............................................

2798

אצילת סמכויות לפי חוק-יסוד: הממשלה........................

2800

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט.....................

2798

הודעה על הרכב ועדה לפי חוק האזרחות.......................

2804

הודעה על הגשת בקשה להחייאת חברה........................

2799

הודעה על קביעת מקום כהונה של דיינים......................

2804

הודעות מאת ציבור...................................................................

2799

הכרזות על אזורים נגועים במחלת הניוקסל...................