גיליון 6382 עמוד 2 מתאריך 19/02/2012מינוי שופט בבית משפט לעניינים מקומיים

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 57(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב[, התשמ׳׳ד-1984י, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה את דליה קליימן, שופטת בקצבה של בית משפט לתעבורה, למלא תפקיד של שופטת בית משפט לעניינים מקומיים במחוז הדרום החל ביום ח' בשבט התשע׳׳ב )1 בפברואר 2012(.

תוקף המינוי לשנתיים.

ג' בשבט התשע׳׳ב )27 בינואר 2012( (חמ 1653—3(

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1    ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

מינוי יושב ראש לוועדות שחרורים

לפי חוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס״א-2001 בתוקף סמכותי לפי סעיף 32 לחוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס׳׳א-2001י (להלן - החוק), ובהתייעצות עם נשיאת בית המשפט העליון לעניין שופטים בקצבה לפי סעיף 16 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-21984, אני מאריך בזה את מינוים של השופטים3 בקצבה הרשומים להלן ליושבי ראש ועדות שחרורים:

עמירם שרון אהרון מלמד חיה חפץ צבי הרטל אברהם שיינפלד דליה קובל שלמה שהם נתן עמית.

תוקף המינוי לשנתיים.

י׳׳ז בכסלו התשע׳׳ב (13 בדצמבר 2011) (חמ 101—3-ה1)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

י ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 410.

2    ס׳׳ח התשמ״ד, עמ' 198.

3    י״פ התשס״ט, עמ' 5255.

מינוי יושב ראש לוועדות שחרורים

לפי חוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס״א-2001 בתוקף סמכותי לפי סעיף 32 לחוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס״א-12001 (להלן - החוק), בהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, ובהתייעצות עמה לפי סעיף 16 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-21984, אני ממנה את השופט חנן אפרתי, שופט בקצבה של בית משפט שלום, ליושב ראש ועדות השחרורים במחוזות הצפון והדרום.

1    ס״ח התשס״א, עמ' 410; התשס״ב, עמ' 47.

2    ס״ח התשמ״ד, עמ' 198.

תוקף המינוי לשנתיים החל ביום ח' בשבט התשע״ב (1 בפברואר 2012).

ג' בשבט התשע״ב (27 בינואר 2012) (חמ 101—3-ה1)

יעקב נאמן

שר המשפטים

מינוי יושב ראש לוועדות שחרורים

לפי חוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס״א-2001 בתוקף סמכותי לפי סעיף 32 לחוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס״א-12001 (להלן - החוק), בהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, ובהתייעצות עמה לפי סעיף 16 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-21984, אני ממנה את השופטת ברכה סמסון, שופטת בקצבה של בית משפט שלום, ליושבת ראש ועדות השחרורים במחוז הצפון, החל ביום ח' בשבט התשע״ב (1 בפברואר 2012).

תוקף המינוי לשנתיים.

ג' בשבט התשע״ב (27 בינואר 2012) (חמ 101—3-ה1)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1    ס״ח התשס״א, עמ' 410; התשס״ב, עמ' 47.

2    ס״ח התשמ״ד, עמ' 198.

אצילת סמכויות

לפי חוק-יסוד: הממשלה

בתוקף סמכותי לפי סעיף 33(ב) לחוק-יסוד: הממשלה1,

אני אוצל למנהל הכללי של משרד הפנים את סמכויותיי לפי סעיפים 15א1 ו-15ב לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל״ה-21975, למעט הסמכות להתקין תקנות.

י״ב בשבט התשע״ב (5 בפברואר 2012) (חמ 17—3-ה1)

אליהו ישי

_    שר הפנים

1    ס״ח התשס״א, עמ' 158.

2    ס״ח התשל״ה, עמ' 211; התשע״א, עמ' 690.

הודעה על הרכב ועדה

לפי חוק האזרחות, התשי״ב-1952 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 11(ח) לחוק האזרחות, התשי״ב-11952, מיניתי ביום י״ז בסיוון התשע״א (19 ביוני 2011) ועדה שתייעץ לי לעניין החלטות לפי סעיף זה במקרים שבהם נדרשת התייחסות לחומר חסוי בהקשר ביטחוני או פלילי, שהרכבה כמפורט להלן:

(1)    עורך הדין דורון שמואלי - יושב ראש הוועדה;

(2)    נעמה פלאי - חברה;

(3)    רונן ירושלמי - חבר.

י״ג בתשרי התשע״ב (11 באוקטובר 2011) (חמ 649—3)

אליהו ישי

_    שר הפנים

1 ס״ח התשי״ב, עמ' 146; התשס״ח, עמ' 810.

ילקוט הפרסומים 6382, כ״ו בשבט התשע״ב, 19.2.2012 2798

1