גיליון 6383 עמוד 1 מתאריך 22/02/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ט בשבט התשע״ב    6383    22 בפברואר 2012

עמוד

הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה

ועל שובו.............................................................................. 2810

הודעה על פטור מחובת מכרז לפי חוק שירות המדינה

(מינויים).............................................................................. 2810

הודעה על מינוי חברים בוועדת שירות המדינה.......... 2810

הודעה לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של

הוועדה לבחירת שופטים)............................................. 2810

מינוי סגנית נשיא בבית המשפט.......................................... 2811

הודעה על גמר כהונתם של שופטים בבית המשפט.... 2811 הודעה על שינוי הרכב הוועדה לבחירת רשמי

הוצאה לפועל.................................................................... 2812

מינוי רשמי הוצאה לפועל...................................................... 2812

הארכת מינוי חבר בוועדות ערעורים לפי חוק נכי

המלחמה בנאצים וחוק בתי דין מינהליים............. 2812

הארכת מינוי חבר בוועדת ערר לפי חוק נכי רדיפות

הנאצים וחוק בתי דין מינהליים................................ 2813

מינוי והארכת מינוי חברים בוועדות ערר לפי חוק

הרשויות המקומיות (ביוב) וחוק בתי דין מינהליים 2813 הודעה בדבר מינוי חבר לוועדת משמעת לפי חוק

הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס................ 2813

הכרזה על התאחדות בלתי מותרת לפי תקנות ההגנה

(שעת חירום)....................................................................... 2813

עמוד הודעה על שינויים בהרכב ועדת הבחירות המרכזית

לכנסת התשע עשרה....................................................... 2813

מינוי עובדים סוציאליים לפי חוק הנוער (טיפול

והשגחה).............................................................................. 2814

מינוי עובדים סוציאליים לעניין סדרי דין לפי חוק הסעד

(סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים)..... 2814

הודעה על מתן צו הארכה לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה

(הגבלת פעילות)................................................................ 2814

מינוי ועדת אתיקה והרכבה לפי חוק זכויות החולה... 2814 הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי

לא צמוד הניתן לציבור.................................................. 2815

הודעה בדבר שינוי סכומי אגרה לפי חוק כבישי

אגרה (מנהרות הכרמל).................................................. 2815

אצילת סמכויות לפי פקודת מסילות הברזל.................... 2815

הכרזות על אזורים נגועים במחלת הניוקסל................... 2815

הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים

הסכמים כללים שהוגשו לרישום עד 31.1.2012..... 2816

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31.1.2012. 2816

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................ 2819

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 2845

הודעות מאת הציבור................................................................ 2846

תיקון טעות