גיליון 6383 עמוד 3 מתאריך 22/02/2012עורך הדין יחזקאל אליהו - נבחר לכהונת שופט של בית משפט השלום (ענייני משפחה) במחוז תל אביב;

עורכת הדין אורית בן-דור ליבל - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט השלום (ענייני משפחה) במחוז ירושלים;

עורכת הדין נאוה גדיש - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט השלום (ענייני משפחה) במחוז המרכז;

עורכת הדין אורלי מור-אל - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט השלום מחוז תל אביב;

עורך הדין מנחם מזרחי - נבחר לכהונת שופט של בית משפט השלום במחוז המרכז;

עורך הדין סמארה נצר - נבחר לכהונת שופט של בית משפט השלום (ענייני משפחה) במחוז תל אביב; עורך הדין נחשון פישר - נבחר לכהונת שופט של בית משפט השלום (ענייני משפחה) במחוז המרכז;

עורך הדין איתן קורנהאוזר - נבחר לכהונת שופט של בית משפט השלום במחוז ירושלים;

עורכת הדין אורלי שמאי-כתב - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט השלום (ענייני משפחה) במחוז ירושלים;

עורכת הדין מיכל שרביט - נבחרה לכהונת שופט של בית משפט השלום במחוז ירושלים;

עורך הדין נאיל מהנא - נבחר לכהונת שופט של בית המשפט לתעבורה במחוז ירושלים.

כ' בשבט התשע׳׳ב (13 בפברואר 2012) (חמ 3-1803)

יעקב נאמן

שר המשפטים

יושב ראש הוועדה לבחירת שופטים

מינוי סגנית נשיא

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, ובהסמכת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את אבירה אשקלוני, שופטת של בית משפט שלום, לסגנית נשיא של בתי משפט השלום במחוז הדרום, החל ביום י׳׳ז בשבט התשע׳׳ב (10 בפברואר 2012).

י׳׳ז בשבט התשע׳׳ב (10 בפברואר 2012) (חמ 3-60-ה1)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198; התשס׳׳ז, עמ' 382.

הודעה על גמר כהונתו של שופט

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, אני מודיע על גמר כהונתו של יואל צור, שופט בכיר של בית משפט השלום בירושלים, ביום ה' בטבת התשע׳׳ב (31 בדצמבר 2011), עקב פרישתו לגמלאות.

א' בשבט התשע׳׳ב (25 בינואר 2012) (חמ 3-60)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

הודעה על גמר כהונתו של שופט

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, אני מודיע על גמר כהונתו של יחזקאל ברקלי, שופט בכיר של בית משפט השלום בירושלים, ביום כ׳׳ט בטבת התשע׳׳ב (24 בינואר 2012) עקב פרישתו לגמלאות. א' בשבט התשע׳׳ב (25 בינואר 2012) (חמ 3-60)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

הודעה על גמר כהונתה של שופטת

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, אני מודיע על גמר כהונתה של חנה בן עמי, שופטת של בית משפט השלום בירושלים, ביום כ׳׳א בטבת התשע׳׳ב (16 בינואר 2012), עקב פרישתה לגמלאות. א' בשבט התשע׳׳ב (25 בינואר 2012) (חמ 3-60)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

הודעה על גמר כהונתה של שופטת

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, אני מודיע על גמר כהונתה של ורדינה סימון, שופטת של בית משפט השלום בתל אביב, ביום ג' בטבת התשע׳׳ב (29 בדצמבר 2011) עקב פרישתה לגמלאות. א' בשבט התשע׳׳ב (25 בינואר 2012) (חמ 3-60)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

הודעה על גמר כהונתה של שופטת

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, אני מודיע על גמר כהונתה של דליה קליימן, שופטת של בית משפט לתעבורה באשקלון, ביום ו' בטבת התשע׳׳ב (1 בינואר 2012), עקב פרישתה לגמלאות. א' בשבט התשע׳׳ב (25 בינואר 2012) (חמ 3-60)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.


2811 ילקוט הפרסומים 6383, כ״ט בשבט התשע״ב, 22.2.2012