גיליון 6383 עמוד 4 מתאריך 22/02/20121 ס׳׳ח התשכ׳׳ז, עמ' 116; התשע׳׳א, עמ' 930. 2812


הודעה על גמר כהונתה של שופטת

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, אני מודיע על גמר כהונתה של נילי פלד, שופטת של בית משפט השלום בחדרה, ביום ו' בטבת התשע׳׳ב (1 בינואר 2012), עקב פרישתה לגמלאות.

א' בשבט התשע׳׳ב (25 בינואר 2012) (חמ 3-60)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

י ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

הודעה על שינוי הרכב הוועדה לבחירת רשמי הוצאה לפועל

לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ׳׳ז-1967 בהתאם לסעיף 3(ג)(4) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ׳׳ז-1967', אני מודיע כי החל ביום י׳׳ב בשבט התשע׳׳ב (5 בפברואר 2012) הרכב הוועדה לבחירת רשמי הוצאה לפועל הוא כמפורט להלן:

(1)    משה מכליס, שופט (בדימוס) של בית משפט מחוזי -היושב ראש, תוקף המינוי מיום י׳׳ז באב התשע׳׳א (17 באוגוסט 2011);

(2)    דוד מדיוני, מנהל מערכת ההוצאה לפועל;

(3)    מיכל שביט, הממונה על רשמי הוצאה לפועל;

(4)    סאמר חליאלה, נציג לשכת עורכי הדין; תוקף המינוי מיום כ׳׳ה בחשוון התשע׳׳ב (22 בנובמבר 2011);

(5)    בלהה כהנא, נציגת ציבור בעלת השכלה משפטית; תוקף המינוי מיום י”א בכסלו התשע׳׳ב (7 בדצמבר 2011).

י׳׳ב בשבט התשע׳׳ב (5 בפברואר 2012) (חמ 3-4400)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשכ׳׳ז, עמ' 116; התשע׳׳א, עמ' 930.

מינוי רשמת הוצאה לפועל

לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ׳׳ז-1967 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ׳1967-r', ולפי בחירת הוועדה לבחירת רשמים, אני ממנה בזה את לינא בולוס עוואד לרשמת הוצאה לפועל החל ביום כ׳׳ו בשבט התשע׳׳ב (19 בפברואר 2012). ט׳׳ז בשבט התשע׳׳ב (9 בפברואר 2012) (חמ 3-1121)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשכ׳׳ז, עמ' 116; התשע׳׳א, עמ' 930.

מינוי רשם הוצאה לפועל

לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ׳׳ז-1967 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ׳1967-r', ולפי בחירת הוועדה לבחירת רשמים, אני ממנה בזה את יניב הלר לרשם הוצאה לפועל החל ביום ז' באדר התשע׳׳ב (1 במרס 2012). ט׳׳ז בשבט התשע׳׳ב (9 בפברואר 2012) (חמ 3-1121)

יעקב נאמן

שר המשפטים

מינוי רשם הוצאה לפועל

לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ׳׳ז-1967 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ׳1967-r', ולפי בחירת הוועדה לבחירת רשמים, אני ממנה בזה את שאדי ג'ובראן לרשם הוצאה לפועל החל ביום כ׳׳ז בשבט התשע׳׳ב (20 בפברואר 2012).

ט׳׳ז בשבט התשע׳׳ב (9 בפברואר 2012) (חמ 3-1121)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשכ׳׳ז, עמ' 116; התשע׳׳א, עמ' 930.

מינוי רשמת הוצאה לפועל

לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ׳׳ז-1967 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ׳1967-r', ולפי בחירת הוועדה לבחירת רשמים, אני ממנה בזה את זהבית אלדר, לרשמת הוצאה לפועל החל ביום ג' באדר התשע׳׳ב (26 בפברואר 2012).

ט׳׳ז בשבט התשע׳׳ב (9 בפברואר 2012) (חמ 3-1121)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס״ח התשכ׳׳ז, עמ' 116; התשע׳׳א, עמ' 930.

הארכת מינוי חבר בוועדות ערעורים

לפי חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי”ד-1954,

ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ”ב-1992 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי״ד-1954' (להלן - החוק), וסעיף 5 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ׳׳ב-21992, אני ממנה את צבי בן ישי3, ת׳׳ז 006437438, רופא מוסמך, לחבר בוועדות הערעורים לפי החוק, במחוז חיפה.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

ו' בשבט התשע׳׳ב (30 בינואר 2012) (חמ 3-99-ה1)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1    ס״ח התשי׳׳ד, עמ' 76; התשל׳׳ט, עמ' 88.

2    ס״ח התשנ״ב, עמ' 90.

3    י”פ התשס״ט, עמ' 2108.

ילקוט הפרסומים 6383, כ״ט בשבט התשע״ב, 22.2.2012