גיליון 6384 עמוד 1 מתאריך 27/02/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

ד' באדר התשע״ב    6384    27 בפברואר 2012

עמוד


עמוד

הודעה על קביעת ממלא מקום לראש הממשלה........... 2862

הודעה על מילוי מקום של שר.............................................. 2862

הודעה על העברת סמכות הנתונה לפי חוק הממשלה...... 2862

מינוי שופטי נוער........................................................................ 2862

הטלת תפקיד של פוסק בקניין רוחני לפי פקודת סימני מסחר, פקודת הפטנטים והמדגמים וחוק הגנת

כינויי מקום וציונים גאוגרפיים.................................. 2863

מינוי יושב ראש לוועדות שחרורים לפי חוק שחרור

על־ תנאי ממאסר.............................................................. 2863

מינוי יושבת ראש ועדת שחרורים מיוחדת לפי החוק

האמור................................................................................... 2863

מינוי יושבי ראש מותב לוועדות ערעור לפי חוק הנכים

(תגמולים ושיקום) וחוק בתי דין מינהליים............ 2863

מינוי יושבי ראש מותב לוועדות ערעור לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים

ושיקום) וחוק בתי דין מינהליים................................ 2863

כתב מינוי לפי פקודת המשטרה........................................... 2864

הודעה על מינוי ועדה מייעצת לפי חוק השימוש

בהיפנוזה.............................................................................. 2864

אישור מטרה ציבורית לפי פקודת מס הכנסה................ 2864

הכרזות על אזורים נגועים במחלת הניוקסל................... 2864

הודעה על שינוי בהרכב ועדת ערר לארנונה (יבנה).... 2865

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות............................................ 2865

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

ותיקוני טעויות דפוס בהודעות    כאמור.................... 2865

הודעות מאת הציבור................................................................ 2873