גיליון 6385 עמוד 1 מתאריך 27/02/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

ד' באדר התשע״ב    6385    27 בפברואר 2012

עמוד

מינוי ממונה על הגבייה ופקיד גבייה................................ 2894

מינוי נציגי ציבור לבתי הדין לעבודה.............................. 2894

צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי

(סמכויות אכיפה - מעצרים)....................................... 2895

הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים................... 2896

הודעות על בקשות לתיקון הודעות בדבר בקשות

לרישום זכות מטפחים.................................................... 2898

עמוד

הודעות בדבר העברת תכניות מיתאר ארציות ברמה מפורטת להערות הוועדות המחוזיות

ולהשגות הציבור.............................................................. 2898

הודעות בדבר הפקדת תכניות מיתאר מחוזיות

(ירושלים, תע׳׳ש השרון, צפון).................................... 2899

הודעות בדבר רכישת קרקעות    לצורכי ציבור................. 2902

הודעות מאת הציבור................................................................ 2905