גיליון 6387 עמוד 1 מתאריך 07/03/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

ז' באדר התשע״ב    6386    1 במרס 2012

עמוד

הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט ................................................2914