גיליון 6388 עמוד 1 מתאריך 07/03/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

2012


י״ג באדר התשע״ב    6388    7 במרס

עמוד

תיקון תקנון הכנסת.................................................................... 2948

הודעה על הרכב הוועדה לבחירת שופטים ................... 2948

מינוי חברי ועדה לפטור מאגרות לפי תקנות הדיינים

(אגרות).................................................................................. 2948

מינוי עוזרי פקיד שומה לפי פקודת מס הכנסה............. 2949

הסמכה לפי פקודת מס הכנסה, חוק מס רכוש וקרן

פיצויים וחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)...... 2949

הרשאה לפי פקודת הפרוצדורה    הפלילית (עדות)........ 2949

הודעה על קיום בחינות מועד אביב 2012 לפי תקנות

רואי חשבון.......................................................................... 2950

הודעה בדבר תפיסת קרקעות לצורך הקמת מפעל ניקוז.

הכרזות על אזורים נגועים במחלת הניוקסל...................

תמצית תקציב רגיל של עיריית יהוד-מונוסון לשנת

הכספים 2012......................................................................

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור.................

הודעות לפי חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה

למגורים (הוראת שעה) וחוק התכנון והבנייה......

הודעות מאת הציבור................................................................

עמוד

2951

2951

2951

2952

2961

2984