גיליון 6388 עמוד 2 מתאריך 07/03/2012תיקון תקנון הכנסת

לפי חוק-יסוד: הכנסת

לפי סעיף 155 לתקנון הכנסתי, מתפרסם בזה תיקון לתקנון הכנסת, שהכנסת אישרה בישיבתה ביום כ”א בשבט התשע׳׳ב (14 בפברואר 2012):

תיקון סעיף 20

1.    בסעיף 20(ג) לתקנון הכנסת, במקום ”ראש הממשלה ויתקיים” יבוא ”ראש הממשלה, יתקיים” ובסופו יבוא ”ובסופו תצביע הכנסת על הודעת ראש הממשלה ולאחר מכן על ההצעה להביע אי-אמון בממשלה.”

תיקון סעיף 32

2.    בסעיף 32 לתקנון הכנסת -

(1)    בכותרת השוליים; בסופה יבוא ”והבעת אמון בממשלה”;

(2)    בסעיף קטן (א), אחרי ”בישיבת הכנסת הרגילה הראשונה” יבוא ”בתקופת כנס הכנסת” ואחרי ”לישיבת הכנסת הרגילה” יבוא ”בתקופת כנס הכנסת”.

תיקון סעיף 44

3.    בסעיף 44(ה)(1) לתקנון הכנסת, אחרי ”בישיבת הכנסת הרגילה הראשונה” יבוא ”בתקופת כנס הכנסת”.

תיקון סעיף 63

4.    בסעיף 63 לתקנון הכנסת -

(1)    בסעיף קטן (ב), בסופו יבוא ”הושעה נציג הכנסת בוועדת מינויים מכהונתו, תבחר הכנסת נציג אחר במקומו לתקופת ההשעיה בדרך האמורה בסעיף 62.”;

(2)    בסעיף קטן (ד)(2), בסופו יבוא ”והכנסת תבחר נציג אחר במקומו לתקופת ההשעיה בדרך האמורה בסעיף 62;”.

תיקון סעיף 83

5.    בסעיף 83(ג)(1) לתקנון הכנסת, במקום ”הצעת חוק ממשלתית - הממשלה” יבוא ” הצעת חוק ממשלתית -גם הממשלה”.

תיקון סעיף 88

6.    בסעיף 88(ב) לתקנון הכנסת, אחרי ”הצעת חוק ממשלתית -” יבוא ”גם לפי”.

תיקון סעיף 90

7.    בסעיף 90 לתקנון הכנסת -

(1)    בסעיף קטן (ב)(1), במקום ”ינמק” יבוא ”רשאי לנמק” ובסופו יבוא ”נרשמה הסתייגות בשם שר או סגן שר,

רשאי לנמקה אחד השרים, סגן השר המסתייג או סגן השר שמינה השר המסתייג;”;

(2)    בסעיף קטן (ז), במקום ”שהגיש את ההסתייגות” יבוא ”כאמור בסעיף קטן (ב)”.

תיקון סעיף 91

8.    בסעיף 91(ג) לתקנון הכנסת, במקום ”או תציע” יבוא ”ואם הוחזרה הצעת החוק כולה - הוועדה רשאית גם להציע”.

כ”א בשבט התשע׳׳ב (14 בפברואר 2012) (חמ 3-864)

ראובן רובי ריבלין

_    יושב ראש הכנסת

1 י”פ התשכ׳׳ח, עמ' 590; התשע׳׳ב, עמ' 1254.

הודעה על הרכב הוועדה לבחירת שופטים

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984 בהתאם לסעיף 6(4) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-11984, אני מודיע שהרכב הוועדה לבחירת שופטים2, השתנה כדלקמן: במקום ”השופטת דורית ביניש - נשיאת בית המשפט העליון” יבוא ”השופט אשר גרוניס - נשיא בית המשפט העליון” ובמקום ”השופט אשר גרוניס - חבר” יבוא ”השופטת עדנה ארבל - חברה”. ו' באדר התשע׳׳ב (29 בפברואר 2012) (חמ 3-814)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1    ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

2    י”פ התשס׳׳ט, עמ' 4377; התש׳׳ע, עמ' 2364.

:    מינוי חברי ועדה לפטור מאגרות

לפי תקנות הדיינים (אגרות), התשי”ז-1957 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2(א) לתקנות הדיינים (אגרות), התשי”ז-11957, אני ממנה את עובדי בתי הדין הרבניים המנויים בטור א' להלן לחברי הוועדה לעניין מתן פטור מתשלום אגרות (להלן - הוועדה) בבתי הדין הרבניים המנויים בטור ב':

השם    המקום

הרב נפתלי אלמשעלי    צפת

מירי קיסוס הרב שלמה דידי איילת עזר הרב מנשה מילר הרב יצחק היקינד נפתלי ויינר הרב יהושע כ”ץ יגאל פלפלי הרב רפאל כהן אברהם ולצר יצחק ניסן ליאור שרעבי הרב משה הלוי הרב ישראל וייזר בתיה שטיינברג הרב בנימין שונים הרב יצחק אפשטיין מיטל טויטו

משה ביטון אשר כהן שרה מגורי הרב חנוך גרנביץ שמואל גפנר יהודה דוקס הרב יעקב בן חמו יחזקאל סיילס אסתר שקרצי

טבריה

חיפה

נתניה תל אביב

פתח תקוה הגדול ירושלים רחובות אשדוד
ילקוט הפרסומים 6388, י”ג באדר התשע׳׳ב, 7.3.2012 2948

1

ק”ת התשי׳׳ז, עמ' 1580.