גיליון 6389 עמוד 1 מתאריך 12/03/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ח באדר התשע״ב    6389    12 במרס 2012

עמוד

הודעה על חילופי גברי בכנסת............................................. 2996

הודעה על השתייכותו הסיעתית של חבר הכנסת....... 2996

הודעה על מינוי חברים למועצת מקרקעי ישראל......... 2996

מינוי שופטת בבית משפט המחוזי מרכז........................... 2996

מינוי שופטי נוער לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה

ודרכי טיפול)....................................................................... 2996

הודעה על גמר כהונתם של שופטים בבית המשפט.... 2996

מינוי נציגי ציבור לבית הדין הארצי לעבודה................ 2997

הארכת מינוי חברה בוועדת המינויים לפי חוק

לשכת עורכי הדין............................................................. 2997

הודעה על הכרה בעמותה לאימוץ בין-ארצי................. 2997

הארכת מינוי חבר בוועדת עררים לפי חוק נכי רדיפות

הנאצים וחוק בתי דין מינהליים ................................ 2997

הכרה וביטול הכרה במוסדות רפואיים לפי חוק

העונשין................................................................................ 2997

מינוי פקחים לפי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע,

אתרים לאומיים ואתרי הנצחה .................................. 2997

הודעה על מינוי חברים למועצה לניסויים בבעלי חיים. 2998 עמוד

הודעה על אצילת סמכויות לפי חוק שירותי הובלה... 2998 הודעה על מינוי ועדת ערר להכרה לפי חוק מוסדות

חינוך תרבותיים ייחודיים............................................. 2998

מינוי חבר הנהלת הקרן לשמירת הניקיון......................... 2998

הודעה על מינוי חברה במועצה לענייני נוער עובד.... 2998

מינוי מפקחים לפי חוק הגנת הצומח................................. 2998

הודעה על התליית רישיון לפי חוק הרופאים

הווטרינריים........................................................................ 2999

הודעה בדבר בחירה לכהונה וחדילה מכהונה של

סגנים לראש העירייה בשדרות................................... 2999

הודעה בדבר חילופי סגני ראש המועצה המקומית

בדלית אל כרמל................................................................ 2999

הודעה על סיום שביתה במערכת בתי המשפט............. 2999

הכרזות על אזורים נגועים במחלת הניוקסל

ובמחלת שפעת העופות................................................. 2999

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 3000

הודעה מאת האפוטרופוס הכללי........................................ 3004

הודעות מאת הציבור................................................................ 3005

תיקון טעות