גיליון 6390 עמוד 1 מתאריך 13/03/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

2012


י״ט באדר התשע״ב    6390    13 במרס

עמוד

הודעה על מילוי מקום של שר.............................................. 3060

אישור ועדות מקומיות לפי חוק התכנון והבנייה.......... 3060

הסמכות לפי חוק סדר הדין הפלילי.................................... 3060

מינוי קצינות מבחן לנוער........................................................ 3061

הודעה על סיום שביתת עובדים במערכת ההוצאה

לפועל.................................................................................... 3061

תיקון הודעה על החלת חוקי עזר - עיריית נתניה....... 3061

הודעה על מינוי מפקחים בנושא כלבת ופיקוח על

כלבים (יבנה)...................................................................... 3061

מינוי מפקחים לפי חוק להסדרת הפיקוח על כלבים.

הודעה על הסמכת פקחים בעיריית בית שאן.............

הודעה על החלפת חברים בוועדת ערר לארנונה

(חצור הגלילית)..............................................................

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות.........................................

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה.....................................

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות ....................

הודעות מאת הציבור.............................................................

עמוד

3062

3062

3062

3062

3062

3090

3092