גיליון 6391 עמוד 1 מתאריך 15/03/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

2012


ב״א באדר התשע״ב    6391    15 במרס

עמוד

הודעה על מילוי מקום של שר..............................................3116

הודעה על קביעת קטעים של כביש ארצי לישראל

ככבישי אגרה.....................................................................3116

הודעה על היתר לקבלת תרומה...........................................3116

מינוי שופט לפי חוק עזרה משפטית בין מדינות............3116

מינוי שופטי נוער לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה

ודרבי טיפול).......................................................................3116

הודעה על מינוי רשם בבית המשפט..................................3116

מינוי רשם הוצאה לפועל........................................................3117

מינוי קאדים-מד׳הב לכהונה בפועל..................................3117

מינוי חברה לוועדה המייעצת לפי כללי החברות

הממשלתיות (מינוי רואי חשבון ושכרם)................3117

מינוי נציגי ציבור לבתי הדין לעבודה...............................3117

מינוי ממלא מקום חבר בוועדה לענייני פיצויים

ותמלוגים לפי חוק הפטנטים........................................3117

הסמכות בסמכות של רשם מקרקעין..................................3117

מינוי יושבי ראש מותב לוועדות ערעור לפי חוק הנכים

(תגמולים ושיקום) וחוק בתי דין מינהליים............3118

מינוי יושב ראש מותב לוועדות ערעור לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים

ושיקום) וחוק בתי דין מינהליים................................3118

מינוי עובדים אחראיים לפי חוק כלי הירייה..................3118

הודעה על מינוי חבר לוועדת תעסוקה לפי חוק חיילים

משוחררים (החזרה לעבודה)........................................3119

הודעה על מינוי נציג שר האוצר במועצת מגן דוד

אדום......................................................................................3119

הודעה על העברת סמכויות לפי חוק הכניסה לישראל 3119 מינוי יושבת ראש הרשות לבינוי ופינוי של אזורי

שיקום ונציגי שר הבינוי והשיכון..............................3119

הכרה במוסדות ובתארים לעניין כשירות לעבודה

סוציאלית.............................................................................

מינוי וביטול מינוי קציני מבחן למבוגרים........................

מינוי עובדים סוציאליים לפי חוק ההגנה על חוסים.. שינוי מינוי עובדים סוציאליים לענייני סדרי דין לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים,

חולי נפש ונעדרים) ..........................................................

מינוי מפקחי עבודה לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה

מינוי חבר במועצה הארצית לתכנון ולבנייה.................

מינוי זמני של מנהל השירותים הווטרינריים..................

מינוי ממונה למועצה הדתית ראש העין..........................

מינוי ממונים על הגבייה ופקידי גבייה לפי פקודת

המסים (גבייה)...................................................................

הודעה בדבר שינוי סכום יחידת המימון לפי חוק

מימון מפלגות.....................................................................

מינוי ועדת הסמכה לפי חלק י' לתקנות התעבורה ......

מינוי ועדת הסמכה לפי החוק האמור ...............................

הכרזות על אזורים נגועים במחלת הניוקסל ...................

הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות במקרקעין .

הודעה על בקשה לרישום ראשון במקרקעין ...................

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות............................................

הודעה לפי חוק הסכמים קיבוציים -

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 29.2.2012.....

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 29.2.2012..

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט.....................

הודעות מאת הציבור................................................................

עמוד

3119

3119

3120

3120

3120

3121 3121 3121

3121

3122 3122 3122

3122

3123 3123 3123

3123

3124 3126 3128