גיליון 6391 עמוד 2 מתאריך 15/03/2012הודעה על מילוי מקום של שר

לפי חוק הממשלה, התשס”א-2001

מודיעים בזה, בהתאם לסעיף 10(0(6) לחוק הממשלה, התשס׳׳א-2001י )להלן - חוק הממשלה(, כי הממשלה קבעה, בהתאם לסעיף 24)א( לחוק יסוד: הממשלה2, שהשר עוזי לנדאו ימלא את מקום השר לביטחון הפנים, מיום ו' באדר התשע׳׳ב )29 בפברואר 2012( עד יום י׳׳ג באדר התשע׳׳ב )7 במרס 2012(.

בהתאם לסעיף 9)ב( לחוק הממשלה, נמסרה הודעה לכנסת.

כ׳׳ט בשבט התשע׳׳ב )22 בפברואר 2012( )חמ 3281—3(

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

1    ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 168.

2    ס״ח התשס׳׳א, עמ' 158.

הודעה על קביעת קטעים של כביש ארצי לישראל ככבישי אגרה

לפי חוק כביש אגרה )כביש ארצי לישראל(, התשנ׳׳ה-1995 מודיעים בזה, כי לפי סעיף 2 לחוק כביש אגרה )כביש ארצי לישראל(, התשנ׳׳ה-1995י, החליטה הממשלה לקבוע כי קטעים 3 ו-7 של כביש ארצי לישראל, בקטע שבין יקנעם לבין מחלף סומך, יהיו כבישי אגרה.

ההחלטה האמורה אושרה על ידי ועדת הכלכלה של הכנסת.

י׳׳ג בשבט התשע׳׳ב )6 בפברואר 2012( )חמ 4439—3(

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

י ס׳׳ח התשנ׳׳ה, עמ' 490.

הודעה על היתר לקבלת תרומה

מודיעים בזה, כי הממשלה החליטה להתיר למשרד התרבות והספורט - מינהל הספורט, לקבל מהמועצה להסדר הימורים בספורט סכום של 5,000,000 שקלים חדשים בכל שנה.

מינהל הספורט יעשה שימוש בסכום האמור ליזום ולקדם פעולות שמטרתן שינוי עמדות בקרב הציבור בישראל בכל הנוגע לספורט הנשים, קידום מדיניות לפיתוח ספורט הנשים ופיתוח מנהיגות לספורט הנשים בישראל. ט׳׳ו בשבט התשע׳׳ב )8 בפברואר 2012( )חמ 4441—3(

צבי האוזר

מזכיר הממשלה

מינוי שופט

לפי חוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ׳׳ח-1998 בתוקף סמכותי לפי סעיף 58)א( לחוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ״ח-1998י, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה את אברהם קסירר, שופט בקצבה של בית משפט שלום, לעשות כל פעולה ששופט נדרש לעשותה לפי חוק זה, למעט לעניין בקשות לעזרה משפטית לפי סעיף 31 ולפי סימן 6 לפרק ג' לחוק.

תוקף המינוי לשנה מיום חתימתו.

ל' בשבט התשע׳׳ב )23 בפברואר 2012( )חמ 4443—3(

יעקב נאמן

שר המשפטים

מינוי שופטי נוער

לפי חוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, התשל”א-1971 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, התשל״א-1971י, ובהסכמת שר המשפטים, אני מטילה על השופטת עידית רז-וינברגר, לשמש שופטת נוער עד תום תקופת כהונתה בערכאת בית משפט שלום. ל' בשבט התשע׳׳ב )23 בפברואר 2012( )חמ 686—3(

דורית ביניש

_    נשיאת בית המשפט העליון

1 ס׳׳ח התשל׳׳א, עמ' 134; התשס׳׳ח, עמ' 688.

מינוי שופטי נוער

לפי חוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, התשל”א-1971 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, התשל״א-1971י, ובהסכמת שר המשפטים, אני מטילה על השופטים האלה לשמש שופטי נוער עד תקופת כהונתם בערכאת בית משפט מחוזי:

כרמי מוסק

עירית וינברג-נוטוביץ דניאל-צבי פיש.

ל' בשבט התשע׳׳ב )23 בפברואר 2012( )חמ 686—3(

דורית ביניש

_    נשיאת בית המשפט העליון

1 ס׳׳ח התשל׳׳א, עמ' 134; התשס׳׳ח, עמ' 688.

הודעה על מינוי רשם

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984

בתוקף סמכותי לפי סעיף 84)א( לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-11984, ובאישור שר המשפטים, אני ממנה בזה את יחזקאל קינר, שופט של בית משפט שלום, להיות רשם של בית המשפט המחוזי מרכז, מיום כ׳׳ד באדר התשע׳׳ב )18 במרס 2012( עד יום ו' בניסן התשע׳׳ג )17 במרס 2013(. ל' בשבט התשע׳׳ב )23 בפברואר 2012( )חמ 64—3-ה2-1(

דורית ביניש

_    נשיאת בית המשפט העליון

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198; התשע׳׳א, עמ' 928.

ילקוט הפרסומים 6391, כ״א באדר התשע״ב, 15.3.2012 3116

1

ס׳׳ח התשנ׳׳ח, עמ' 356.