גיליון 6392 עמוד 1 מתאריך 15/03/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

ב״א באדר התשע״ב    6392    15 במרס 2012

עמוד

הודעה לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים)...............................3140

מינוי סגן נשיא בבתי המשפט ..................................................................3140

הודעה על מינוי שופטים בבית המשפט.........................................................3140

מינוי שופט לכהונה בפועל....................................................................3140

מינוי ממלאי מקום לנציג שר המשפטים בוועדה המחוזית לתבנון ולבנייה.............................3140

הודעות מאת הציבור.........................................................................3140