גיליון 6392 עמוד 2 מתאריך 15/03/2012הודעה

לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים), התשמ׳׳ד-1984

לפי סעיף 11ב לכללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים), התשמ׳׳ד-1984י, מתפרסם בזה כי השופטת מרים נאור היא מועמדת לכהונת משנה לנשיא בית המשפט העליון שעניינה יידון לפני הוועדה לבחירת שופטים. י׳׳ט באדר התשע׳׳ב (13 במרס 2012) (חמ 3-1803)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

י ק׳׳ת התשמ׳׳ד, עמ׳ 2370; התשס׳׳ד, עמ׳ 882.

מינוי סגן נשיא

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את יוסף אלרון, שופט של בית משפט מחוזי, לסגן נשיא של בית המשפט המחוזי בחיפה, החל ביום ז׳ באדר התשע׳׳ב (1 במרס 2012). ל׳ בשבט התשע׳׳ב (23 בפברואר 2012) (חמ 3-60-ה1)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ׳ 198; התשנ׳׳ב, עמ׳ 68.

הודעה על מינוי שופטים

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ׳׳ד-1984 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, אני מודיע שנשיא המדינה מינה בתוקף סמכותו לפי סעיף 4 לחוק-יסוד: השפיטה2, את: השופט צבי זילברטל - לכהונת שופט בית המשפט העליון; השופט נעם סולברג - לכהונת שופט בית המשפט העליון; השופט אילן איטח - לכהונת שופט בית הדין הארצי לעבודה; השופט כרמי מוסק - לכהונת שופט בית המשפט המחוזי בירושלים;

השופטת עירית וינברג-נוטוביץ - לכהונת שופטת בית המשפט המחוזי מרכז;

עו׳׳ד טל לחיאני שהם - לכהונת שופטת בתי משפט השלום (נוער) מחוז הדרום,

החל ביום כ׳׳ח בשבט התשע׳׳ב (21 בפברואר 2012). כ׳׳ח בשבט התשע׳׳ב (21 בפברואר 2012) (חמ 3-60-ה1)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1    ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ׳ 198.

2    ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ׳ 78.

מינוי שופט לכהונה בפועל

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10(א)(3) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, ובהסכמת נשיאת בית המשפט

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ׳ 198; התשנ׳׳ב, עמ׳ 68. 3140

העליון, אני ממנה בזה את יחזקאל קינר, שופט של בית משפט שלום ורשם של בית משפט מחוזי, בהסכמתו, לכהונה בפועל לשופט של בית המשפט המחוזי מרכז, החל ביום כ׳׳ד באדר התשע׳׳ב (18 במרס 2012) עד יום ו׳ בניסן התשע׳׳ג (17 במרס 2013).

ל׳ בשבט התשע׳׳ב (23 בפברואר 2012) (חמ 3-60-ה1)

יעקב נאמן

שר המשפטים

מינוי ממלאת מקום לנציג שר המשפטים בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ׳׳ה-1965 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(א)(7) ו-48א(א) לחוק התכנון והבנייה, התשכ׳׳ה-1965י, אני ממנה את אפרת רבהון לממלאת מקום נציג שר המשפטים בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, במקומה של איריס גרוס2. ז׳ באדר התשע׳׳ב (1 במרס 2012) (חמ 3-7-ה2)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1    ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמ׳ 307; התשנ׳׳ה, עמ׳ 450.

2    י”פ התשס׳׳ד, עמ׳ 1290.

מינוי ממלאת מקום לנציג שר המשפטים בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ׳׳ה-1965 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(א)(7) ו-48א(א) לחוק התכנון והבנייה, התשכ׳׳ה-1965י, אני ממנה את הדר ניסים ליבר, ת׳׳ז 031945686, לממלאת מקום נציג שר המשפטים בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה במחוז הדרום, במקומו של ניצן בן ארויה2.

ג׳ בחשוון התשע׳׳ב (10 בנובמבר 2011) (חמ 3-7-ה2)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1    ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמ׳ 307.

2    י”פ התשע׳׳ב, עמ׳ 2394.

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

אלפא - מוציאים לאור (1999) בע״מ

(ח”פ 51-273755-2)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 15.4.2012, בשעה 10.00, במשרד עו׳׳ד א. אמיר, רח׳ ויסוצקי 6, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אברהם שומר, מפרק ילקוט הפרסומים 6392, כ״א באדר התשע״ב, 15.3.2012