גיליון 6393 עמוד 1 מתאריך 20/03/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

ב״ו באדר התשע״ב    6393    20 במרס 2012

עמוד    עמוד

הודעה על מינוי חשב מלווה לפי תקנות שירותי    רשימת היתרים לסמן מצרכים בתו-תקן........................... 3149

הדת היהודיים (ניהול מועצות).................................. 3144    הודעה    על מחיקת היתרים לסמן מצרכים בתו-תקן..... 3155

הודעה על אמצעים חופשיים לפי צו הפיקוח על    הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 3161

מצרכים ושירותים (עיסוק באמצעי הצפנה)......... 3144    בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 3163

הודעה על איש1ו־ שיכונים ציבוריים................................. 3145    הודעות    לפי פקודת האגודות השיתופיות....................... 3168

הודעות על מיזוג חברות לפי חוק ההגבלים העסקיים 3146    הודעות מאת הציבור................................................................ 3169