גיליון 6394 עמוד 1 מתאריך 20/03/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

2012


ב״ו באדר התשע״ב    6394    20 במרס

עמוד

הודעה על קביעת קטע של בביש ארצי לישראל

בכביש אגרה....................................................................... 3184

מינוי ועדת פיקוח לפי חוק שחרור התביעות של

קרבנות השואה (הסדר הטיפול)................................ 3184

מינוי יושב ראש נוסף לוועדות ערעור לפי חוק

שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גימלאות)...... 3184

מינוי ועדות עררים לפי חוק נבי רדיפות הנאצים

וחוק בתי דין מינהליים.................................................. 3184

מינוי חברים לוועדות שחרורים לפי חוק שחרור

על־תנאי ממאסר............................................................... 3184

תיקון מבחנים לתמיבות במוסדות ציבור העוסקים בסיוע לנפגעי רדיפות הנאצים לפי חוק

יסודות התקציב................................................................ 3185

הודעות בדבר מינוי רופאים מוסמבים לפי תקנות

הנכים (טיפול רפואי)....................................................... 3185

מינוי נציגה של שר הבריאות וממלאות מקום בוועדה

מחוזית ובוועדות מקומיות לתכנון ולבנייה.......... 3186

תיקון למבחנים לחלוקת בספים לצורך תמיבה של משרד

החינוך התרבות והספורט במוסדות ציבור............ 3186

מינוי ממונה למועצה הדתית בפר יונה............................

מינוי ממונים על הגבייה לפי פקודת המסים (גבייה).. הודעה על הסמבת פקח - איגוד ערים לאיבות הסביבה, אגן בית נטופה מינוי פקח אביפה

סביבתי..................................................................................

הודעה על מינוי מפקחים לפי חוק העבירות

המינהליות (ירושלים).....................................................

הודעה על הסמבת פקחים במועצה המקומית

בפר יונה לפי חוק הרשויות המקומיות (אביפה

סביבתית - סמבויות פקחים).......................................

הודעות על מינוי מנהלי ארנונה (קרית שמונה,

עמק המעיינות).................................................................

הודעה על שינוי בהרכב ועדת ערר לארנונה.................

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות............................

הודעה בדבר הצגת לוחות זבויות.......................................

הודעות לפי חוק התבנון והבנייה........................................

הודעות מאת הציבור................................................................

דוחות שבועיים של בנק ישראל...........................................

עמוד

3186

3186

3187

3187

3188

3187

3188 3188 3188 3188 3206 3213