גיליון 6395 עמוד 1 מתאריך 20/03/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

ב״ו באדר התשע״ב    6395    20 במרס 2012

עמוד    עמוד

הודעה לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה    מינוי חבר בוועדה המייעצת לרשם המתווכים............. 3216

לבחירת שופטים(.............................................................. 3216    הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל..................... 3216

הודעה על מינוי שופט בבית המשפט............................... 3216    בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 3217

מינוי חברים לבית הדין למשמעת של עובדי המדינה    הודעות מאת הציבור................................................................ 3217

וגופים מבוקרים לפי חוק שירות המדינה

(משמעת).............................................................................. 3216