גיליון 6395 עמוד 3 מתאריך 20/03/2012בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר׳׳ק 36157-09-11

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת אסטרומוד בע׳׳מ, ח׳׳פ 51-384252-6. והמבקשות: הודיה בריזלי (שפירא) ת׳׳ז XXXXXX068; מיכל פדידה, ת׳׳ז XXXXXX754; רויטל סלטי, ת׳׳ז XXXXXX002; רוני סאדתי, ת׳׳ז XXXXX861; ליהי הלוי, ת״ז 300455102, ע״י ב׳׳כ עו׳׳ד אמנון גת ו/או טל דור ו/או יצחק בכרנשטיין, ת׳׳ד 439, בית 69, כפר חב״ד 50840, טל' 03-9607708, פקס' 03-9603284.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 18.9.2011 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

4.4.2012,    בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשות הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשות, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיהן לפי המען הנ׳׳ל, לא יאוחר מיום 28.3.2012, בשעה 8.30.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשות, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אמנון גת, עו״ד בא כוח המבקשות

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר׳׳ק 49182-12-11

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

ובעניין פירוק חברת אחים כץ קבלני חשמל ומתקנים בע״מ,

ח״פ 51-272666-2.

והמבקש: גד שילר, עו״ד, מפרק זמני של החברה, מרח' יגאל אלון 53, תל אביב 67062, טל' 03-5377040, פקס' 03-5377041.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 27.12.2011 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

4.4.2012,    בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 16.00 ביום

3.4.2012,

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

גד שילר, עו״ד מפרק זמני

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

בי.סי.אס.גרוז פאנד (ישראל)

(ש״מ 55-001876-6)

הודעה על שינויים בשותפות

נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף 60 לפקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל״ה-1975, כי השותפה המוגבלת אס.אר. אקורד בע״מ, ח״פ 52-003867-0, העבירה את כל זכויותיה בשותפות 2,000,000 דולר ארה״ב, ל -

(א)    וינטג' ונצ׳רס פרטנרס III (קיימן), ש״מ 53-022816-2, אשר תהיה שותפה מוגבלת בשותפות וזכויותיה בשותפות יהיו 1,432,000 דולר ארה״ב;

(ב)    לשותפות וינטג' ונצ'רס פרטנרס III (ישראל), ש״מ 55-022650-0, אשר תהיה שותפה מוגבלת בשותפות וזכויותיה בשותפות יהיו 568,000 דולר ארה״ב.

אודליה סידי, עו״ד באת כוח השותפות

שדות חפר אחזקות בע״מ

(ח״פ 51-271884-2)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 23.4.2012, בשעה 9.30, במזכירות ק. מעברות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רונן בר-ניר, מפרק

סלולרי ישיר בע״מ

(ח״פ 51-282383-2)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 13.5.2012, בשעה 10.00, במשרד בא כוח החברה, רח' בן יהודה 242, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שי הראל, עו״ד בא כוח החברה

טכניקל ליסינג בע״מ

(ח״פ 51-352652-5)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 13.5.2012, בשעה 10.00, במשרד בא כוח החברה,


3217 ילקוט הפרסומים 6395, כ״ו באדר התשע״ב, 20.3.2012