גיליון 6395 עמוד 4 מתאריך 20/03/2012רח' בן יהודה 242, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שי הראל, עו״ד בא כוח החברה

תכלית דולר ארה״ב רי-אינווסט בע״מ

)ח״פ 405323-0- 51)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 14.5.2012, בשעה 12.00, ברח' אבן גבירול 2, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורטל אלמשלי, עו״ד, מפרקת

תכלית דולר אוסטרלי רי-אינווסט בע״מ

(ח״פ 51-405322-2)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 14.5.2012, בשעה 12.00, ברח' אבן גבירול 2, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורטל אלמשלי, עו״ד, מפרקת

מאגר וסחר (ארה״ב רי-אינווסט) בע״מ

(ח״פ 51-405642-3)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 14.5.2012, בשעה 12.00, ברח' אבן גבירול 2, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורטל אלמשלי, עו״ד, מפרקת

תום שחף בע״מ

(ח״פ 51-319476-1)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה

3218_

המחיר 1.62 שקלים חדשים 0334-3030 ISSN ס

הנ׳׳ל תתכנס ביום 15.5.2012, בשעה 16.30, במשרדי החברה, רח' עומרים 11, עומר, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חנן שחף, מפרק

מאגר וסחר (אוסטרלי רי-אינווסט) בע״מ

(ח״פ 51-405641-5)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 14.5.2012, בשעה 12.00, ברח' אבן גבירול 2, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורטל אלמשלי, עו״ד, מפרקת

להב ה. אופנה בע״מ

(ח”פ 51-354293-6)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 15.5.2012, בשעה 9.00, ברח' יחזקאל, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רינה רוסו, מפרקת

מ.א.ש.ד.א.מ. מרפאת שיניים בע״מ

(ח״פ 51-279060-1)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 15.5.2012, בשעה 10.00, במשרדי החברה, רח' ביאליק 57, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חיים מויסליני, מפרק ילקוט הפרסומים 6395, כ״ו באדר התשע״ב, 20.3.2012 במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי