גיליון 6396 עמוד 1 מתאריך 25/03/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

2012


ב׳ בניסן התשע״ב    6396    25 במרס

עמוד

הודעות על הפסקת כהונה לפי חוק בית הדין לעבודה 3220 מינוי חברה בוועדת ערעור לפי חוק להסדר תפיסת

מקרקעים בשעת חירום................................................. 3220

מינוי עובד אחראי לפי חוק כלי הירייה............................ 3220

צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי

(סמכויות אכיפה - מעצרים)....................................... 3221

מינוי נציג שר הבינוי והשיכון במועצת הרשות

לפיתוח ירושלים..............................................................

מינוי מנהל נמל..........................................................................

הודעה על הגשת בקשה לרישום מפלגה בפנקס המפלגות

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל....................

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה.......................................

הודעות מאת הציבור...............................................................

עמוד

3221

3221

3221

3222 3222 3234