גיליון 6397 עמוד 1 מתאריך 29/03/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

ו' בניסן התשע״ב    6397    29 במרס 2012

עמוד


עמוד

הסמכות בסמכות של רשם מקרקעין.................................. 3252

מינוי קציני מבחן למבוגרים................................................... 3252

מינוי ושינוי מינוי עובדים סוציאליים לפי חוק הנוער

(טיפול והשגחה)............................................................... 3252

הודעה בדבר חילופי גברי במועצה הדתית קצרין........ 3252

הסמכה ליחידה סביבתית ברשות מקומית לפי

חוק אוויר נקי..................................................................... 3253

הסמכה לפי חוק רישוי עסקים.............................................. 3253

הודעה בדבר הכרזה על אסון טבע לפי תקנות פיצויי

נפגעי אסון טבע................................................................. 3253

ביטול הכרזה בדבר קיום מונופולין לפי חוק ההגבלים

העסקיים.............................................................................. 3253

אכרזות על מטבעות זיכרון..................................................... 3253

הודעות בדבר קביעת ערכם הנקוב של מטבעות ושאר

פרטיהם................................................................................. 3254

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית למחוז

ירושלים................................................................................ 3254

הודעות בדבר בחירה של סגנים ממלאי מקום וסגני ראשי עיריות (גבעת שמואל, באקה אל-גרביה,

להבים).................................................................................. 3255

הודעה בדבר חילופי סגנים ממלאי מקום ובחירה

לכהונה של סגן ראש העירייה ברמת השרון......... 3255

הודעה בדבר חילוט טובין לפי פקודת היבוא והיצוא. 3255 הודעה על קביעת תחום הסמכה לפי חוק הרשות

הלאומית להסמכת מעבדות........................................ 3256

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל..................... 3257

הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות במקרקעין. 3257

הודעת הסדר במקרקעין........................................................... 3257

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות............................................ 3257

הודעות בתי הדין הרבניים..................................................... 3257

הודעות לפי חוק הצהרות מוות............................................ 3264

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 3264

הודעות מאת הציבור................................................................ 3268