גיליון 6397 עמוד 2 מתאריך 29/03/2012הסמכה בסמכות של רשם מקרקעין

לפי חוק המקרקעין, התשכ”ט-1969 בתוקף סמכותי לפי סעיף 116(ב) לחוק המקרקעין, התשכ׳׳ט-1969י, אני מסמיך את אורית אסף בסמכויות של רשם מקרקעין לאזור הפעולה של לשכת רישום המקרקעין רחובות. י׳׳ח באדר התשע׳׳ב )12 במרס 2012( (חמ 3-295-ה1)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

י ס״ח התשכ׳׳ט, עמ' 259; התשל׳׳ד, עמ' 135.

הסמכה בסמכות של רשם מקרקעין

לפי חוק המקרקעין, התשכ”ט-1969

בתוקף סמכותי לפי סעיף 116(ב) לחוק המקרקעין, התשכ׳׳ט-1969י, אני מסמיך את חלי אברהם בסמכויות של רשם מקרקעין לאזור הפעולה של לשכת רישום המקרקעין פתח תקוה.

י׳׳ח באדר התשע׳׳ב (12 במרס 2012) (חמ 3-295-ה1)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס״ח התשכ״ט, עמ' 259; התשל״ד, עמ' 135.

מינוי קציני מבחן למבוגרים

לפי פקודת המבחן [נוסח חדש], התשכ”ט-1969

בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן [נוסח חדש], התשכ׳׳ט-1969י, אני ממנה את הרשומים מטה לקציני מבחן למבוגרים, לפי החוק האמור:

אינאס זועבי, ת׳׳ז XXXXXX281, במחוז חיפה והצפון; נורית סדן, ת׳׳ז XXXXXX567, במחוז חיפה והצפון;

גלית צלמון, ת׳׳ז XXXXXX285, במחוז ירושלים.

י׳׳ד באדר התשע׳׳ב (8 במרס 2012) (חמ 3-141-ה1)

משה כחלון

שר הרווחה והשירותים החברתיים 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמ' 312; ס׳׳ח התשל׳׳א, עמ' 88.

מינוי עובדים סוציאליים

לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש׳׳ך-1960 בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הנוער (טיפול והשגחה), התש׳׳ך-1960י, אני ממנה את הרשומים מטה לעובדים סוציאליים לפי החוק האמור:

אבביט אביבה טדלה, ת״ז 015917362 - עיריית רמלה לירן באום, ת״ז 066744533 - עיריית שדרות משכית זוהר, ת״ז 0319041895 - עיריית אור יהודה מירב בן יהודה, ת״ז 038314449 - עיריית תל-אביב-יפו

1 ס׳׳ח התש׳׳ך, עמ' 52; התשע׳׳א, עמ' 76.

עינב נגר, ת״ז 035753086 - עיריית אלעד נורית כהן, ת״ז 025162314 - עיריית כפר סבא אורית טרמין, ת״ז 024607756 - עיריית בת ים ל' בשבט התשע׳׳ב (23 בפברואר 2012) (חמ 3-142)

משה כחלון

שר הרווחה והשירותים החברתיים

שינוי מינוי עובדת סוציאלית

לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש׳׳ך-1960 בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הנוער (טיפול והשגחה), התש׳׳ך-11960, אני משנה את מינויה של יונית עבדה, ת׳׳ז 2036116085, לעובדת סוציאלית לפי החוק האמור, כך שבמקום ”מודיעין עילית” יבוא ”מודיעין מכבים רעות”. כ”ו בשבט התשע׳׳ב (19 בפברואר 2012) (חמ 3-142)

משה כחלון

שר הרווחה והשירותים החברתיים

1    ס׳׳ח התש׳׳ך, עמ' 52; התשע׳׳א, עמ' 76.

2    י”פ התשס׳׳ט, עמ' 4384.

שינוי מינוי עובדות סוציאליות

לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש”ך-1960 בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הנוער (טיפול והשגחה), התש”ך-11960, אני משנה את מינויה של סיגל נוסבוים, ת”ז 2025379249, לעובדת סוציאלית לפי החוק האמור, כך שבמקום ”רחובות”, יבוא ”חולון”. י”ד באדר התשע”ב (8 במרס 2012) (חמ 3-142)

משה כחלון

__________    שר הרווחה והשירותים החברתיים

1    ס”ח התש׳׳ך, עמ' 52; התשע”א, עמ' 76.

2    י”פ התשע׳׳ב, עמ' 1728.

הודעה בדבר חילופי גברי במועצה הדתית קצרין

לפי תקנות המועצות היהודיות (חילופי גברי), התשכ”ז-1966 בהתאם לתקנה 4 לתקנות המועצות הדתיות היהודיות (חילופי גברי), התשכ”ז-11966, אני מודיע כי אבישי בן אהרון, ת”ז XXXXXX143, מונה לחבר המועצה הדתית קצרין2 במקום אבישי אייזנברג, ת”ז XXXXXX521.

תוקף המינוי החל ביום י' באדר התשע׳׳ב (4 במרס 2012).

י' באדר התשע”ב (4 במרס 2012) (חמ 3-140)

יעקב מרגי

__________    השר לשירותי דת

1    ק”ת התשכ׳׳ז, עמ' 135.

2    י”פ התש׳׳ע, עמ' 159.

ילקוט הפרסומים 6397, ו' בניסן התשע”ב, 29.3.2012 3252