גיליון 6398 עמוד 1 מתאריך 01/04/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

ט' בניסן התשע״ב    6398    1 באפריל 2012

עמוד

הודעה על מתן היתר למפעל הפיס לפי חוק העונשין.............................................. 3284

הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט ................................................ 3297

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים........................................................... 3298

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט........................................................ 3299