גיליון 6399 עמוד 1 מתאריך 02/04/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

י' בניסן התשע״ב    6399    2 באפריל 2012

עמוד


עמוד

מינוי סגני נשיא בבתי המשפט............................................. 3304

מינוי חבר למועצת רואי החשבון....................................... 3304

מינוי חברים לוועדה המייעצת לפי כללי החברות

הממשלתיות (מינוי יועצים משפטיים ושכרם).... 3304

מינוי חברים למועצת הפסיכולוגים.................................... 3305

הודעות על מינוי חברים למועצה מייעצת לפי חוק

הנפט...................................................................................... 3306

הסמכת נותן אישור לפי חוק רישוי עסקים...................... 3306

מינוי חבר במועצת רשות נחל באר שבע.......................... 3306

מינוי נציגי ציבור לבתי הדין לעבודה............................... 3306

הודעה על אישור צו שלישי מוכר לפי תקנות ההוצאה

לפועל (אגרות שכר והוצאות) ..................................... 3306

הודעות בדבר מתן רישיון לחיפושי נפט והפקתו.......... 3307

הודעה בדבר הארכת תוקף של זכויות נפט..................... 3307

הודעה בדבר העברת זכויות ברישיון נפט........................ 3307

הודעות בדבר פקיעתן של זכויות נפט............................... 3308

הכרזה על אזורים נגועים במחלת שפעת העופות........ 3308

הודעה על מינוי מפקח בנושא כלבת ופיקוח על

כלבים לפי חוק העבירות המינהליות...................... 3308

הודעה בדבר מינוי מנהלת ארנונה (דיר אל-אסד)........ 3308

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................ 3308

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט......................... 3324

הודעות מאת הציבור................................................................ 3324