גיליון 6399 עמוד 2 מתאריך 02/04/2012מינוי סגן נשיא

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב[, התשמ׳׳ד-1984י, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את יוסף סוהייל, שופט של בית משפט שלום, לסגן נשיא של בתי משפט השלום במחוז הצפון, החל ביום ד' באדר התשע׳׳ב )27 בפברואר 2012(. ד' באדר התשע׳׳ב )27 בפברואר 2012( (חמ 3-60-ה1)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

י ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 298; התשנ׳׳ב, עמ' 68.

מינוי סגנית נשיא

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-984י בתוקף סמכותי לפי סעיף 9)א( לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-984י', ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את רחל קרלינסקי, שופטת של בית משפט שלום, לסגנית נשיא של בתי משפט השלום במחוז המרכז, החל ביום כ׳׳ו באדר התשע׳׳ב (20 במרס 2012). י׳׳ח באדר התשע׳׳ב (12 במרס 2012) (חמ 3-60-ה1)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס״ח התשמ׳׳ד, עמ' 298; התשנ׳׳ב, עמ' 68.

מינוי סגן נשיא

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-11984, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את אורן שוורץ, שופט של בית משפט שלום, לסגן נשיא של בתי משפט השלום במחוז המרכז, החל ביום כ׳׳ו באדר התשע׳׳ב (20 במרס 2012).

י׳׳ח באדר התשע׳׳ב (12 במרס 2012) (חמ 3-60-ה1)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס״ח התשמ׳׳ד, עמ' 298; התשנ׳׳ב, עמ' 68.

מינוי חבר למועצת רואי החשבון

לפי חוק רואי חשבון, התשט”ו-1955 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(א)(8) לחוק רואי חשבון, התשט”ו-11955, ולאחר התייעצות עם לשכת רואי חשבון בישראל, אני ממנה את דורון קופמן - רואה חשבון, לחבר במועצת רואי החשבון.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

י׳׳ח באדר התשע׳׳ב (12 במרס 2012) (חמ 3-224)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשט״ו, עמ' 26; התשנ׳׳ד, עמ' 62.

מינוי חבר לוועדה המייעצת

לפי כללי החברות הממשלתיות (מינוי יועצים משפטיים ושכרם), התשנ”ב-1992

בתוקף סמכותנו לפי סעיף 1(ב)(2) לכללי החברות הממשלתיות (מינוי יועצים משפטיים ושכרם), התשנ׳׳ב-11992, אנו ממנים בזה את עורכת הדין עידית ארואץ, נציגת לשכת עורכי הדין, לחברה בוועדה, שתפקידה להמליץ לפני רשות החברות הממשלתיות בדבר מינויו של עורך דין לשמש יועץ משפטי של חברה ממשלתית ובדבר אישור שכרו.

תוקף המינוי לתקופה של 3 שנים מיום חתימתו.

מען הוועדה: בניין 23, המגדל, קומה 8, הגן הטכנולוגי, ירושלים, אצל רשות החברות הממשלתיות. י' באדר התשע׳׳ב (4 במרס 2012) (חמ 3-511)

יובל שטייניץ    יעקב נאמן

שר האוצר    שר המשפטים

1 ק׳׳ת התשנ׳׳ב, עמ' 1348.

מינוי חבר לוועדה המייעצת

לפי כללי החברות הממשלתיות (מינוי יועצים משפטיים ושכרם), התשנ”ב-1992

בתוקף סמכותנו לפי סעיף 1(ב)(1) לכללי החברות הממשלתיות (מינוי יועצים משפטיים ושכרם), התשנ׳׳ב-11992, אנו ממנים בזה את עורכת הדין נורית אלשטיין, נציגת ציבור, לחברה בוועדה, שתפקידה להמליץ לפני רשות החברות הממשלתיות בדבר מינויו של עורך דין לשמש יועץ משפטי של חברה ממשלתית ובדבר אישור שכרו.

תוקף המינוי לתקופה של 3 שנים מיום חתימתו.

מען הוועדה: בניין 23, המגדל, קומה 8, הגן הטכנולוגי, ירושלים, אצל רשות החברות הממשלתיות. י' באדר התשע׳׳ב (4 במרס 2012) (חמ 3-511)

יובל שטייניץ    יעקב נאמן

שר האוצר    שר המשפטים

1 ק׳׳ת התשנ׳׳ב, עמ' 1348.

מינוי חבר לוועדה המייעצת

לפי כללי החברות הממשלתיות (מינוי יועצים משפטיים ושכרם), התשנ”ב-1992

בתוקף סמכותנו לפי סעיף 1(ב)(1) לכללי החברות הממשלתיות (מינוי יועצים משפטיים ושכרם), התשנ”ב-1992 / אנו ממנים בזה את השופט (בדימוס) יהודה זפט, נציג ציבור, ליושב ראש הוועדה, שתפקידה להמליץ לפני רשות החברות הממשלתיות בדבר מינויו של עורך דין לשמש יועץ משפטי של חברה ממשלתית ובדבר אישור שכרו.

תוקף המינוי לתקופה של 3 שנים מיום חתימתו.ילקוט הפרסומים 6399, י' בניסן התשע״ב, 2.4.2012 3304

1

ק׳׳ת התשנ׳׳ב, עמ' 1348.