גיליון 6399 עמוד 22 מתאריך 02/04/2012עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקווי בניין במשק 49 במושב הודיה, בלא שינוי בזכויות הבנייה. הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

3.11.2011    ובילקוט הפרסומים 6338, התשע׳׳ב.

(2)    ”תכנית מקומית מס' 6/מק/2146”, מושב הודיה, שינוי לתכנית 145/03/6, ניר ח״ן.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מועצה אזורית לכיש,

ניר ח”ן - גוש 3093, ח”ח 74, 75, 79, 101, 104, 114.

עיקרי הוראות התכנית: הגדלת שטחים לדרכים, בלא שינוי בזכויות הבנייה.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

1.7.2011    ובילקוט הפרסומים 6206, התשע”א.

(3)    ”תכנית מקומית מס' 6/מק/2156”, שינוי קו בניין לח' טרפו בחרוב, שינוי לתכנית 297/02/6, חרוב.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מועצה אזורית לכיש, חרוב - גוש 3122, ח”ח 13.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי קו בניין בלא שינוי בזכויות הבנייה.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

5.11.2011    ובילקוט הפרסומים 6338, התשע”ב.

(4)    ”תכנית מקומית מס' 6/מק/2157”, מגרש 332, שינוי לתכנית 5/204/03/6.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מועצה אזורית לכיש,

שחר - גוש 3060, חלקה 81, ח”ח 105; מגרש 332. עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקווי בניין במגרש 332, בלא שינוי בזכויות הבנייה.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

16.9.2011    ובילקוט הפרסומים 6307, התשע”ב.

(5)    ”תכנית מקומית מס' 6/מק/2161”, שינוי הוראות בקיבוץ כרמיה, שינוי לתכנית 6/109/03/6.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מועצה אזורית חוף אשקלון, קיבוץ כרמיה - גוש 2839, ח”ח 7-5, 23, 25. עיקרי הוראות התכנית: שינוי הוראות בדבר גודל מגרש מינימלי שעליו מותר להקים מבנה, בלא שינוי בזכויות הבנייה.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

17.10.2011    ובילקוט הפרסומים 6322, התשע׳׳ב.

התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה שקמים, ד”נ שקמים 79835, טל' 08-8500705, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, רח' התקוה 4, ת”ד 68, באר שבע 84100, טל' 08-6263795, וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

צביקה קדמן

יושב ראש הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה שקמים

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר׳׳ק 30537-02-12

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ”ג-1983,

ובעניין פירוק חברת קריאטיב וידואל בע”מ, ח”פ 51-357871-6 (לשעבר טי.סי.די. דיזיין בע”מ).

והמבקשים: יונית רייזברג, ת”ז XXXXXX488, ואח' (5 עובדי החברה), כולם ע”י ב”כ עו׳׳ד ליטל גל, מרח' הגבעה 4, רמת השרון, טל' 077-4242987, פקס' 03-5470532.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 16.2.2012 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 13.6.2012, בשעה 9.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ”ל, לא יאוחר משעה 12.00 ביום 30.5.2012, בשעה 12.00.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

ליטל גל, עו”ד באת כוח המבקשים

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

שאניה בע״מ

(ח”פ 51-367864-9)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ”ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ”ל, שהתכנסה ביום 19.12.2011, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמישי מתן, מרח' פינסקר 20, נתניה, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ”ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ”ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ”ל - לא ייענה.

עמישי מתן, מפרק

ילקוט הפרסומים 6399, י' בניסן התשע׳׳ב, 2.4.2012 3324