גיליון 6400 עמוד 1 מתאריך 03/04/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

י״א בניסן התשע״ב    6400    3 באפריל 2012

עמוד


עמוד

הודעה על קביעת ממלא מקום לראש הממשלה........... 3352

הודעה על אצילת סמכות הממשלה לראש הממשלה . 3352

הודעה על מילוי מקום של    שר.............................................. 3352

הודעות על העברת סמכויות הנתונות לפי חוק

הממשלה ............................................................................ 3352

קביעת לשכות רשמים לפי חוק המרכז לגביית קנסות

אגרות והוצאות................................................................. 3352

מינוי מנהל לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה).... 3353

מינוי מנהל לפי פקודת מס    הכנסה...................................... 3353

הסמכה וצו הענקת סמכויות לפי פקודת מס הכנסה, חוק מס רכוש וקרן פיצויים, חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) וחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים)........................................................... 3353

הודעה על עדכון סכום אגרה שנתית לפי חוק העסקת

עובדים על ידי קבלני כוח אדם.................................. 3353

הודעה על עדכון סכומי אגרות ודמי היתר לפי חוק

עובדים זרים ....................................................................... 3353

הודעה על עדכון סכום ערובה לפי תקנות העסקת

עובדים על ידי קבלני כוח אדם (ערובה) ................ 3353

הודעה בדבר רשימה של מבקשי רישיונות לפי תקנות

חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רישיונות).......... 3354

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור ביטול

הודעות ותיקוני טעויות דפוס בהודעות כאמור .. 3355

הודעות מאת הציבור................................................................ 3372