גיליון 6401 עמוד 1 מתאריך 04/04/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ב בנסן התשע״ב    6401    4 באפריל 2012

עמוד

הודעות מאת רשם העמותות בדבר -

רישום עמותות )מ־1.10.2011 עד 31.12.2011)..............................................3384

שינוי שמות עמותות )מ־1.10.2011 עד 31.12.2011(..........................................3400

הודעה מוקדמת בדבר מחיקה מפנקס העמותות..........................................3403

3404


הודעה סופית בדבר מחיקה מפנקס העמותות