גיליון 6402 עמוד 1 מתאריך 17/04/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ה בניסן התשע״ב    6402    17 באפריל 2012

עמוד


עמוד

מינוי סגני נשיא לבתי המשפט............................................ 3408

מינוי שופט בבית משפט לתביעות קטנות....................... 3408

מינוי מבקרי נוטריונים.............................................................. 3408

הודעה על הפסקת כהונה לפי חוק בית הדין לעבודה 3408 הודעה בדבר שינוי בשכר הממוצע לפי חוק

הביטוח הלאומי................................................................ 3408

הודעה בדבר שינויים בסכומים מרביים של גימלה לעובד או לקופת גמל בפשיטת רגל ובפירוק

תאגיד.................................................................................... 3408

אכרזות בדבר החלפה קביעה, שינוי וביטול תקנים..... 3409

הודעה בדבר העברת זכויות ברישיון נפט........................ 3410

הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים................... 3410 הודעות על בקשות לתיקון ההודעה בדבר בקשות

לרישום זכות מטפחים.................................................... 3411

הודעה בדבר רישום זכות מטפחים בספר הזכויות....... 3411

הודעה על החלת חוקי עזר - עיריית רעננה................... 3420

תמציות תקציב רגיל של עיריות לשנות הכספים 2011 ו-2012 (אשקלון, באר שבע, גבעת שמואל,

דימונה, הרצליה, חולון, נתניה)................................. 3420

הודעות לפי חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה

למגורים (הוראת שעה), וחוק התכנון והבנייה..... 3425

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 3428

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות....................... 3429

הודעות מאת הציבור................................................................ 3430