גיליון 6402 עמוד 2 מתאריך 17/04/2012מינוי סגן נשיא

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב[, התשמ׳׳ד-1984י, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את יואל עדן, שופט של בית משפט שלום, לסגן נשיא של בתי משפט השלום במחוז הדרום, החל ביום כ׳׳ו באדר התשע׳׳ב )20 במרס 2012(. כ׳׳ה באדר התשע׳׳ב )19 במרס 2012( (חמ 3-60-ה1)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

י ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198; התשנ׳׳ב, עמ' 68.

מינוי סגן נשיא

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9)א( לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את עידו רוזין, שופט של בית משפט שלום, לסגן נשיא של בתי משפט השלום במחוז הדרום, החל ביום כ׳׳ו באדר התשע׳׳ב (20 במרס 2012). כ׳׳ה באדר התשע׳׳ב (19 במרס 2012) (חמ 3-60-ה1)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשמ״ד, עמ' 198; התשנ׳׳ב, עמ' 68.

מינוי שופט בבית משפט לתביעות קטנות

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984

בתוקף סמכותי לפי סעיף 66 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את רות זוכוביצקי, שופטת בקצבה של בית משפט שלום, למלא תפקיד של שופטת בית משפט לתביעות קטנות.

תוקף המינוי לשנתיים.

כ׳׳ה באדר התשע׳׳ב (19 במרס 2012) (חמ 3-60-ה1)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

מינוי מבקרי נוטריונים

לפי חוק הנוטריונים, התשל”ו-1976 בתוקף סמכותי לפי סעיף 33(א) לחוק הנוטריונים, התשל׳׳ו-1976', אני ממנה את הרשומים מטה למבקרי נוטריונים, למעט לעניין המחוז המופיע לצד שמם1 2:

אברהם חורש - במחוז תל אביב; שלום קרמר - במחוז ירושלים; עטרה מירב ברגר - במחוז חיפה;

1    ס׳׳ח התשל׳׳ו, עמ' 196.

2    לפי החלוקה למחוזות שבסעיף 12 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ”א-1961.

אורן גלעדי - במחוז ירושלים; סלים קובטי - במחוז הצפון. מינוי קודם - בטל3.

תוקף המינוי עד יום י׳׳ח בטבת התשע׳׳ג (31 בדצמבר 2012).

כ' באדר התשע׳׳ב (14 במרס 2012) (חמ 3-165)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

3 י”פ התש׳׳ע, עמ' 1066.

הודעה על הפסקת כהונה

לפי חוק בית הדין לעבודה, התשכ”ט-1969

בהתאם לסעיף 13 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ׳׳ט-11969, אני מודיע על הפסקת כהונתו של יצחק הלמן, ת׳׳ז 2014396535, כנציג ציבור בבית הדין לעבודה, בשל התפטרותו. כ׳׳ה באדר התשע׳׳ב (19 במרס 2012) (חמ 3-178)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1    ס׳׳ח התשכ׳׳ט, עמ' 70.

2    י”פ התשע׳׳ב, עמ' 2894.

הודעה בדבר שינוי בשכר הממוצע

לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ”ה-1995 בהתאם לסעיפים 1 ו-2 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה-1995' (להלן - החוק), אני מודיע כי החל ביום ו' בטבת התשע׳׳ב (1 בינואר 2012) חלו שינויים בשכר הממוצע כמשמעותו בחוק2, השינויים הם כדלקמן:

(1)    לעניין סעיף 1 לחוק - עלייה בשיעור של 3.8%; השכר הממוצע הוא 8,503 שקלים חדשים במקום 8,190 שקלים חדשים;

(2)    לעניין סעיף 2 לחוק - עלייה בשיעור של 3.8%; השכר הממוצע הוא 8,619 שקלים חדשים במקום 8,307 שקלים חדשים.

כ׳׳ה באדר התשע׳׳ב (19 במרס 2012) (חמ 3-435)

משה כחלון

_    שר הרווחה והשירותים החברתיים

1    ס׳׳ח התשנ׳׳ה, עמ' 207.

2    י”פ התשס׳׳ב, עמ' 2074; התשע׳׳א, עמ' 2776.

הודעה בדבר שינויים בסכומים מרביים של גימלה לעובד או לקופת גמל בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד

לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ”ה-1995

בהתאם לסעיף 186 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה-1995' (להלן - החוק), אני מודיע כי חלו שינויים בסכומים המרביים2, כלהלן:

ילקוט הפרסומים 6402, כ״ה בניסן התשע״ב, 17.4.2012 3408

1

   ס׳׳ח התשנ׳׳ה, עמ' 210.

2

   י”פ התשס׳׳א, עמ' 1714; התשע׳׳א, עמ' 6315.