גיליון 6402 עמוד 36 מתאריך 17/04/2012הסעות מוטלק בע״מ

(ח״פ 51-195997-5)

סאנדרס (טי.או.אי) השקעות בע״מ

(ח״פ 51-129078-5)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 27.3.2012, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מוחמד אבו ריא, מסכנין, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

מוחמד אבו ריא, מפרק

קונסול מדיה בע״מ

(ח״פ 51-393068-5)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 28.3.2012, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אילנית פנר, מרח' דורות 3, חיפה 32204, למפרקת החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרקת הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

אילנית פנר, מפרק

משאבים החזקות (מגן 993ו) בע״מ

(ח״פ 51-183652-0)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 28.3.2012, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד יוסי עבאדי, מרח' אבא הלל סילבר 16, רמת גן 52506, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

יוסי עבאדי, עו״ד, מפרק

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 29.3.2012, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד מיכל קלימברג, ת׳׳ז XXXXXX197, מרח' ההגנה 25, ראשון לציון 75706, למפרקת החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרקת הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

מיכל קלימברג, עו״ד, מפרקת

י.א.ג. אסתטיק מרפאות בע״מ

(ח”פ 51-372399-9)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 30.3.2012, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אוריאל אבידן, מרח' ההסתדרות 23, אור יהודה, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

אוריאל אבידן, מפרק

טויטו יעקב בע״מ

(ח״פ 51-217167-9)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 1.4.2012, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את צביקה גרוס, ת׳׳ז 050644335, מרח' בגין 5/3, יהוד 56478, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

צביקה גרוס, מפרק

ילקוט הפרסומים 6402, כ״ה בניסן התשע״ב, 17.4.2012 3442