גיליון 6403 עמוד 1 מתאריך 22/04/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

ל' בניסן התשע״ב    6403    22 באפריל 2012

עמוד

מינוי יושב ראש ועדת ערר וממלא מקומו הקבוע

לפי חוק הטיס.....................................................................3452

מינוי בא כוח שר המשפטים במועצה להכוונת פעולות הקרן לפי תקנות הסמים המסוכנים

(דרכי הנהלת הקרן לטיפול בנכסים שחולטו).......3452

מינוי יושב ראש מותב לוועדות ערעור לפי חוק נכי


המלחמה בנאצים וחוק בתי דין מינהליים.............3452

הודעה על מינוי חברים לוועדות פסיכיאטריות

מחוזיות לפי חוק טיפול בחולי נפש.........................3452

הודעה על מינוי חברים לוועדות פסיכיאטריות

מחוזיות לילדים ולנוער לפי החוק האמור............3452

רשימת רופאים הכשירים לשמש כמותבים של

ועדת ערר רפואית לפי חוק הטיס.............................3453

רשימת עובדי טיס ובעלי ידע וניסיון בתחום התעופה

לצורך מינוי מותבי ועדת ערר לפי החוק האמור......3454

מינוי יושב ראש ועדת ערר רפואית וממלא מקומו

לפי החוק האמור..............................................................3454

מינוי יועץ בוועדת ערר לפי חוק רישום קבלנים

לעבודות הנדסה בנאיות...............................................3454

הודעה על מינוי פוסקים רפואיים לפי תקנות הביטוח

הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה).........3454

עמוד

הסמכה לפי תקנות הרוקחים (תנאי ייצור נאותים

לתכשירים)..........................................................................3454

אצילת סמכויות לפי תקנות הרוקחים (תכשירים)........3454

הסמכה לפי חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים......3455

הכרזות על אזורים נגועים במחלת הניוקסל...............3455

תמציות תקציב רגיל של עיריות לשנות הכספים 2011 ו-2012 (ראש העין, רמלה, רעננה,

תל-אביב-יפו)....................................................................3456

הודעות על הסמכת פקחים במועצות מקומיות

(כפר קרע, פרדס חנה-כרכור)......................................3458

הודעה על הסמכת פקחים במועצה האזורית

עמק יזרעאל........................................................................3459

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות............................3459

הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות

במקרקעין.............................................................................3459

הודעות בדבר הצגת לוחות זכויות.....................................3460

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................3460

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט.....................3487

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות.......................3490

הודעות מאת הציבור................................................................3491