גיליון 6404 עמוד 1 מתאריך 24/04/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

ב' באייר התשע״ב    6404    24 באפריל 2012

עמוד

הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה

ועל שובו.............................................................................. 3508

הודעה על מינוי הסניגור הציבורי הארצי...................... 3508

הודעה על מועמד לכהונת דיין בבית הדין הרבני הגדול.... 3508 הודעה לפי כללי מינוי דיינים (סדרי העבודה של

הוועדה למינוי דיינים)................................................. 3508

הודעה על העברת דיין ממקום כהונתו למקום

כהונה אחר........................................................................ 3508

מינוי שופט בבית משפט לעניינים מקומיים.................. 3508

הודעות על גמר כהונתם של שופטים............................... 3508

מינוי בית דין לביקורת משמורת של שוהים

שלא כדין............................................................................ 3509

מינוי בית דין לביקורת משמורת של מסתננים לפי

חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט)................. 3509

מינוי יושב ראש לוועדת ערר לפי חוק הרשויות

המקומיות (ביוב) וחוק בתי דין מינהליים ............. 3509

מינוי יושב ראש מותב לוועדות ערעור לפי חוק נכי

רדיפות הנאצים וחוק בתי דין מינהליים ............... 3509

מינוי פוקדים לפי רישום ציוד וגיוסו לצבא ההגנה

לישראל................................................................................. 3510

מינוי עובד אחראי לפי חוק כלי הירייה............................ 3510

הודעה על מינוי ממונה על המענקים לפי חוק

אנשי צבא דרום לבנון ומשפחותיהם....................... 3510

מינוי חברים לוועדות רפואיות לעניין גמלת ניידות.... 3510 מינוי חבר למועצה הארצית לשיקום נכי נפש

בקהילה............................................................................... 3510

מינוי המפקח על המכרות...................................................... 3510

הודעה בדבר חילופי גברי במועצה הדתית

ראשון לציון....................................................................... 3510

עמוד

מינוי חברים במועצה לעבודה סוציאלית....................... 3511

מינוי פקידי גבייה לפי חוק הביטוח הלאומי................. 3511

הודעה בדבר אישור גוף ציבורי לפי תקנות הביטוח

הלאומי (מתנדבים)......................................................... 3511

הודעה בדבר הענקת חסינויות לפי חוק התקשורת

(בזק ושידורים)................................................................. 3511

הודעה על מינוי חברים לוועדת ערר לפי חוק

לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה............................... 3511

הודעה על הסמכה לפי חוק המרשם הפלילי

ותקנת השבים.................................................................. 3512

הודעה על סיום השבתה חלקית של בית משפט

השלום בצפת.................................................................... 3512

הודעה בדבר שינוי בשכר ניהול ובשכר מימוש לפי הכללים למינוי המפרקים של אגודות שיתופיות

ולקביעת שכרם................................................................ 3512

הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי

לא צמוד הניתן לציבור................................................. 3512

הודעה בדבר הארכת תוקף של זכויות נפט.................... 3513

הודעה בדבר רישום שעבוד לפי חוק הנפט.................... 3513

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית למחוז הצפון שינוי מס' 2 לתמ״מ 9/2 - הסדרת מרחב

התכנון גליל מרכזי......................................................... 3513

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל.................... 3514

הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה (מזרעה)............... 3514

הודעות לפי חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה

למגורים (הוראות שעה) וחוק התכנון והבנייה ... 3514

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט.................... 3547

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות...................... 3547

הודעות מאת הציבור .............................................................. 3548