גיליון 6405 עמוד 1 מתאריך 25/04/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

ג' באייר התשע״ב    6405    25 באפריל 2012

עמוד

הודעה בדבר הנחיית היועץ המשפטי לממשלה לפי פקודת המסים (גבייה)............................3576

הודעה בדבר רשימת מפעילים לפי תקנות דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם

אומנותם (שירות אזרחי)..................................................................3585

הודעות מאת הציבור......................................................................... 3591

הודעות מאת בנק ישראל.....................................................................3594