גיליון 6406 עמוד 1 מתאריך 30/04/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

ח' באייר התשע״ב    6406    30 באפריל 2012

עמוד

הודעה על מינוי יושבת ראש הרשות לשירותים

ציבוריים (חשמל).............................................................. 3596

הודעה על מינוי שגריר ישראל בסין ושגריר לא

תושב למונגוליה.............................................................. 3596

מינוי מפקחים לפי חוק חג המצות (איסורי חמץ).......... 3596

מינוי חברים במועצה הארצית לתכנון ולבנייה............ 3596

מינוי נציגת שר הבינוי והשיכון וממלאי מקומה בוועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים

פתוחים................................................................................. 3596

מינוי נציגת שר הבינוי והשיכון וממלאות מקומה

בוועדה לשמירת הסביבה החופית........................... 3596

מינוי יועץ בוועדת ערר לפי חוק רישום קבלנים

לעבודות הנדסה בנאיות............................................... 3596

מינוי חברים בוועדת אבחון לפי חוק הסעד (טיפול

במפגרים)............................................................................. 3597

מינוי עובדות סוציאליות לפי חוק הנוער

(טיפול והשגחה)............................................................... 3597

מינוי ושינוי מינוי עובדות סוציאליות לעניין סדרי דין לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים, חולי

נפש ונעדרים)..................................................................... 3597

ביטול מינוי עובדת סוציאלית לפי חוק ההגנה על

חוסים.................................................................................... 3597

מינוי קציני מבחן למבוגרים................................................... 3598

מינוי קצינות מבחן לנוער........................................................ 3598

מינוי חברים בוועדת ערר לפי חוק שירותי הסעד......... 3598

עמוד

מינוי חברה בוועדת ערר לפי תקנות הפיקוח על מעונות (תנאי המגורים וטיפול בזקנים

עצמאיים ותשושים במעונות לזקנים)..................... 3598

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית מבשרת ציון....... 3598

מינוי נציגת השר להגנת הסביבה במועצה הארצית

לתכנון ולבנייה.................................................................. 3599

הודעה על הנחת תכנית לפי חוק הניקוז וההגנה מפני

שיטפונות............................................................................. 3599

מינוי דיינים לכהונה בפועל בבית הדין הרבני הגדול 3599 מינוי ממונה על הגבייה לפי פקודת המסים (גבייה).... 3599 הודעה בדבר סמכותו של רשם בית דין לעבודה לפי צו בית הדין לעבודה (הגדלת סכום

התובענות שבסמכות הרשם)...................................... 3600

אצילת סמכויות לפי תקנות הרוקחים (תכשירים)........ 3600

עדכון החלטה בדבר שיעור חלקו של מינהל מקרקעי ישראל בעליית ערך הקרקע, בעת העברת זכות

חכירה (534)......................................................................... 3600

הכרזות על אזורים נגועים במחלת הניוקסל................... 3601

מינוי מפקחים ברשות מקומית לפי חוק העבירות

המינהליות (חיפה)........................................................... 3601

מינוי מנהל ארנונה (פתח תקוה)........................................... 3602

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי    ציבור................. 3602

הודעות לפי חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה

למגורים (הוראת שעה) וחוק התכנון והבנייה...... 3606

הודעות מאת הציבור................................................................ 3609

דוח שבועי של בנק ישראל..................................................... 3626