גיליון 6407 עמוד 1 מתאריך 01/05/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

ט' באייר התשע״ב    6407    1 במאי 2012

עמוד

הסמכה לפי פקודת בריאות העם, ותקנות המים

(מניעת זיהום מים) (ריסוס בקרבת מקורות מים). 3628 הסמכה ומינוי לפי תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים) ותקנות בריאות העם (תקני

איכות מי קולחין וכללים לטיהור מי שפכים).......3628

הודעה בדבר הכנת תכנית לתשתית לאומית מס' תת׳׳ל/45 - אתרי תחזוקה ותפעול רכבת ישראל מתחם סדנאות אפרים.......................................3629

עמוד

הודעות על פטור ועל פטור בתנאים מאישור הסדר

כובל לפי חוק ההגבלים העסקיים................................ 3630

הודעות על הארכת פטור מאישור הסדר כובל................... 3635

הודעה בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור..................... 3636

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה.......................................... 3638

הודעות לפי חוק הצהרות מוות............................................. 3639

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט........................ 3640

הודעות מאת הציבור................................................................ 3644