גיליון 6408 עמוד 1 מתאריך 01/05/2012רשומות

ילקוט הפרסומים

ט' באייר התשע״ב    6408    1 במאי 2012

עמוד

הודעות מאת הרשם לענייני ירושה...................................................... 3648

הודעות מאת הכונס הרשמי............................................................ 3698