גיליון 6408 עמוד 2 מתאריך 01/05/2012משרד המשפטיים האפוטרופוס הכללי הרשמים לענייני־ יתשה

הודעות לפי חוק הירושה, התשכ״ה - 19615

הודיעה עלי בקשות לצו יחשה ושאו קיום צוואה

בהםאם לסעיף 67 לחוק ניתנת בזה הודעה כי בתיקים המפורטים להלן הוגשו לרשמים לעניי נ־־ ירושה בלשכות השונות בקשות לצו ירושה וצו קהם צוואה.

ווה. פכוירוה ן ושם המבקש I

ן שם יהמ טח/ה

ומס׳ היק א

הח' כנפי הנשהים רו , בנין התאוהים, יהוםלים

ייני ־הושה היהוםלים -

ההשם לענ

ירושוה

19/19/2011 ביבי ציפורה

ביבי אליהו

1/25909

1 23/10/201 וזרר אברהם

זזר־ר אסהר

0י299/ו

01/01/2012 שורץ רבקה

שורץ מנחם פנחס

3ה1/259

5/181/2011!0 שסיינוב שאליה

גוסיינוב סיימור

1 ^^i59J1 ^

01/01/2012 כאלי הו ש היווה רקפה

כאליהו יוסף חי

׳5 1(1/259

צוואתה

2 02/01/201 י צ ?ל צביה

יוון;ל נ־וזביים

1/259901

5/2011כ0/^(<2 רויטמן מלוינה

יבוןכי־י־^ב^ לן סא ה

1/29907

2002/ 1 1/כ 1 רוירבן מלוינה

שטיינבוה!יגואנכולי

1/25909

1 1/201 09/1 בו ארצי והוי

רן שאוישו׳ שמורל

1 259/ ת

2 201/ 00/21 גצלר דבורה

זצלרישראל

1/25912

11/11/2012 כהןמלישר

כהן כורה

ו׳■ 1^ו;י2^ 1

0 31/03/201 ורנפיץ רנלזורו

פפיץ יצחק

1/25916

בת-שבע אברך בר-טיב, רשם

הרשם לעניייי ירושה בתל אביב - רח' השלושה 2,יד אליהו, תל-אביב

פלמו ביכייהונש סיייבי־ עוי־וה ע1־־פי־ שיה סדי:ה מרסהו נסו:׳׳ ־ניי^יחנ משכ:זי שיים

1 9/201)30/0 2011/ו19/0 1/2010 9/1ו1 !2 201/ 099/01 1 26/16/201 11/2011/^11

מפרה סמסוהיש שיזהוף המה מינן נהו רפוו:ה מדי:ה רוז חש מיצן מככאזי רבי

ירושוח

o/^im 1/1 566H

65׳/1/155685

1/155H850°0 1 /1 566009 1/1 56601

רשמים:^תיי

28/1 1/20 1 1

מרנימה כמולה

566 1/1

כהן מונורב רויטל

ס

ס

עמבו־ מורטס

1/1 56680

שאןעלזים מולו

ס

ס

ס

כרקיה רנה י־לה

1/1 566811

אייזנטל טובה

20/1 1/201 1

וונסובר בלה

1/1 56687

■ליקוט הפרסומים 6408, ט' באייר התשע׳׳ב, 1.5.2012 3648